Nacionalni park "Plitvička jezera"

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ br. 120/16)

Na temelju čl. 80. st. 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja):

  1. Duplić i Duplić d.o.o., OIB: 69491910576, Palma 12, 10 000 Zagreb
  2. Duplić i Duplić Studio d.o.o., OIB: 40391086955, Palma 12, 10 000 Zagreb
  3. D.D. Mont, OIB: 47511015216, Palma 12, 10 000 Zagreb
  4. STIROPRODUKT d.o.o. za proizvodnju i usluge; Zagreb, Jaruščica 9e; OIB: 87882825022
  5. SINKRO d.o.o.; Zagreb, Pešćanska 131; OIB: 72163607999