Nacionalni park "Plitvička jezera"

Temeljem članka 189. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i čl. 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a povodom POZIVA za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za održavanje međunarodne sportske priredbe - „32. Plitvički maraton“ od 7. prosinca 2016. godine pod ur. br. 11687/16, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ donosi

ODLUKU
o koncesijskom odobrenju
 za održavanje međunarodne sportske priredbe - „32. Plitvički maraton“

I.

Daje se organizatoru sportskog natjecanja ATLETSKOM KLUBU MARATON 2000, Prilaz V. Holjevca 6 a, 47000 Karlovac, OIB: 27871846011 (dalje: Korisnik koncesijskog odobrenja) koncesijsko odobrenje za održavanje međunarodne sportske priredbe „32. Plitvički maraton“ na zaštićenom području - „Nacionalni park Plitvička jezera“.

II.

Sportsko natjecanje iz toč. I. ove Odluke održat će se u periodu od 1. do 5. lipnja 2017. godine na zaštićenom području Nacionalnog parka Plitvička jezera, odnosno sama provedba natjecateljsko – trkačkih aktivnosti u dane 3. i 4. lipnja (subota i nedjelja) na relaciji Mukinje (Plitvička Jezera) - Drežničko Selište (državna cesta DC 429) u pravcu Zagreba - selo Poljanak (državna cesta DC 42) - Plitvički Ljeskovac - Velika Poljana (iza hotela „Plitvice“) - Mukinje (Plitvička Jezera).

III.

Korisnik koncesijskog odobrenja održavanjem sportskog natjecanja ne smije ni na koji način negativno utjecati na zaštićeno područje „Nacionalnog parka Plitvička jezera“.

IV.

Korisnik koncesijskog odobrenja za održavanje sportskog natjecanja iz toč. I. i II. ove Odluke obvezan je platiti Davatelju koncesijskog odobrenja jednokratnu naknadu koja iznosi 5.000,00 kuna uvećana za pripadajući PDV.

V.

Obzirom se radi o koncesijskom odobrenju radi obavljanja jednokratnih djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini ne sklapa se ugovor o koncesijskom odobrenju.

VI.

Žalba na ovu Odluku ne odgađa njezino izvršenje.    

 

 

O b r a z l o ž e n j e

Organizator sportskog natjecanja ATLETSKI KLUB MARATON 2000, Prilaz V. Holjevca 6 a, 47000 Karlovac, OIB: 27871846011 (dalje: Korisnik koncesijskog odobrenja) ponudio je najpovoljniju ponudu za davanje koncesijskog odobrenja za održavanje međunarodne sportske priredbe - „32. Plitvički maraton“ koje natjecanje se održava u periodu od 1. do 5. lipnja 2017. godine na zaštićenom području Nacionalnog parka Plitvička jezera.
            Ponuda ATLETSKOG KLUBA MARATON 2000 je osnovana i kao takva prihvaćena kao najpovoljnija sukladno provedbi Poziva za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za održavanje međunarodne sportske priredbe – „32. Plitvički maraton“ a temeljem detaljnosti i preglednosti elaborata o pripremi, organizaciji i provedbi 32. Plitvičkog maratona, definirajući istim neophodne segmente, odnosno njihovu razradu i dinamiku sukladno mogućnostima i potrebama Nacionalnog parka Plitvička jezera.
            Člankom 188. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13; dalje u tekstu: ZZP) propisano je da javne ustanove mogu dati koncesijsko odobrenje na vrijeme do pet godina pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje obrta za gospodarsko korištenje prirodnih dobara ili obavljanje druge djelatnosti. Članak 189. stavak 2. ZZP-a propisuje kada se koncesijsko odobrenje traži radi obavljanja jednokratnih djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini koncesijsko odobrenje izdaje se na zahtjev, dok je stavkom 3. istog članka propisano da odluku o koncesijskom odobrenju donosi nadležna javna ustanova. Člankom 192. sat. 2. ZZP-a propisano je da se u slučaju iz članka 189. stavka 2. ovog Zakona ne sklapa ugovor o koncesijskom odobrenju, dok je člankom 192. stavkom 1. ZZP-a propisano je da su sredstva ostvarena od naknada za koncesijska odobrenja prihod javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem na kojem je izdano koncesijsko odobrenje i namijenjena su zaštiti prirode.

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ je prilikom donošenja ove Odluke izravno primijenio odredbe važećeg Zakona o zaštiti prirode.

Prilikom određivanja visine naknade za koncesijsko odobrenje Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ vodio je računa o vrsti i kontinuitetu sportskog natjecanja koje će se održati u zaštićenom području, te o mikrolokaciji na kojoj će se održati sportsko natjecanje, kao i o činjenici da je „Plitvički maraton“ najpoznatiji, najstariji i najatraktivniji maraton na kojem sudjeluje 2 000 trkača iz cijelog svijeta. 

Člankom 190. stavkom 2. ZZP-a propisano je da žalba na odluku o koncesijskom odobrenju na odgađa njezino izvršenje.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

U Plitvičkim Jezerima, 11. siječnja 2017.
Ur. broj: 340/17

Za Davatelja koncesijskog odobrenja:
v.d. Ravnatelja

Anđelko Novosel, prof.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
             Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u roku petnaest (15) dana od dana primitka ove Odluke. Žalba se podnosi pisano u dva primjerka putem Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.
            Na žalbu se plaća 50,00 kn upravne pristojbe prema Tar. br. 3. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama (NN br. 8/96 do 94/14).

           

Dostaviti:

  • ATLETSKOM KLUBU MARATON 2000, Prilaz V. Holjevca 6 a, 47000 Karlovac
  • Ured ravnatelja, ovdje
  • Arhiva, ovdje