Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

vatrogasac-vozač - 1 izvršitelj na određeno vrijeme

(do povratka privremeno nenazočnog službenika na posao)


Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-03-1-1-15-368 od 3. prosinca 2015. godine, oglasila je potrebu za zasnivanjem radnog odnosa za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočnog službenika na posao) i to radna mjesta zapovjednik broda (1 izvršitelj) i vatrogasac-vozač (1 izvršitelj), sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 165 od 16. prosinca 2015. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto vatrogasac-vozač, te zadovoljavaju propisane formalne uvjete (SSS-IV/I stupanj stručne spreme tehničkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, položen vozački ispit za upravljanje vatrogasnim vozilom - posjedovanje C kategorije), pozivaju se da pristupe na intervju, i to kako slijedi:

II SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

II.I. ODJEL PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

II.I.I. ODSJEK PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

II.I.I.1. Vatrogasac-vozač (m/ž) – 1 izvršitelj

 

  •  MARTIN VUJNOVIĆ
  •  VEDRAN BRAJKOVIĆ
  •  NIKICA MARIĆ
  •  IVAN ŽUBRINIĆ
  •  DRAGO RENDULIĆ
  •  ŽELJKO BIĆANIĆ

 

 

Intervju će se održati dana 20. siječnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 9,00 sati u Uredu ravnateljice (ZSC dr. Ivo Pevalek, I kat).

 

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na intervju, kandidati se mogu obratiti voditeljici Odjela pravnih kadrovskih i općih poslova Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

 

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.