Nacionalni park "Plitvička jezera"

NATJEČAJ - Odjel računovodstva - zamjene za PO

Natječaj je objavljen u NN br. 28/16 od 30.03.2016. Zadnji dan za prijavu – 07.04.2016.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, a po pribavljenim prethodnim suglasnostima Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-406 od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-426 od 18. ožujka 2016. godine, ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočnih službenika na posao) za sljedeća radna mjesta:

I           SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA

I.I.        ODJEL RAČUNOVODSTVA

I.I.1.   Računovodstveni referent faktura (m/ž)  – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

Uvjeti za rad:

 • SSS-IV/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera
 • najmanje jedna godina radnog iskustva
 • poznavanje jednog svjetskog jezika
 • znanje rada na računalu; poznavanje MS Office paketa

I.I.2.   Računovodstveni referent salda-conti kupaca (m/ž)  – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

Uvjeti za rad:

 • SSS-IV/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera
 • najmanje tri godine radnog iskustva
 • znanje rada na računalu; poznavanje MS Office paketa

 

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

 • životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
 • presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku domovnice
 • izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Poziv kandidatima na usmeni intervju i/ili pisano testiranje bit će objavljeni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno - stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno - stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – __________ (naziv radnog mjesta za koje kandidat podnosi prijavu)“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 29. ožujka 2016.

Ur. broj: 2547/16