Nacionalni park "Plitvička jezera"

Natječaj je objavljen u NN br. 109 od 25. studenog 2016. Zadnji dan za prijavu – 5. prosinca 2016.

 

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine), članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera« i toč. II. st. 1. alineja 6. u vezi sa toč. III. st. 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 70/16), vršitelj dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika) za sljedeća radna mjesta:

 

I                 PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.1.           Šef slastičarnice (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca

Uvjeti za rad:

- VKV-V/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera - slastičar

- najmanje dvije godine radnog iskustva u struci

- poznavanje jednog svjetskog jezika

I.2.           Slastičar I (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca

Uvjeti za rad:

- SSS-IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera - slastičar

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

- poznavanje jednog svjetskog jezika

I.3.           Slastičar II (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca

Uvjeti za rad:

- SSS-IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

- poznavanje jednog svjetskog jezika

I.4.           Pomoćni kuhar (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 1 mjesec

Uvjeti za rad:

- NKV-II/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva

I.5.           Referent AOP-a (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 3 mjeseca

Uvjeti za rad:

- SSS-IV/I stupanj stručne spreme ekonomskog ili turističkog smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva

- poznavanje jednog svjetskog jezika

- poznavanje rada na računalu

I.6.           Sanitarni tehničar na bazenu (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 3 mjeseca

Uvjeti za rad:

- SSS-IV/I stupanj stručne spreme medicinskog ili kemijskog smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

- poznavanje jednog stranog jezika

- poznavanje rada na računalu

I.7.           Kućni majstor - elektrotehničar (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 3 mjeseca

Uvjeti za rad:

- SSS-IV/I stupanj stručne spreme elektrotehničkog smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

- poznavanje jednog svjetskog jezika

I.8.           Vešarica (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 1 mjesec

Uvjeti za rad:

- NSS

 

II               SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA

II.I.           ODSJEK ZA ODRŽAVANJE TRAVNJAČKIH POVRŠINA

II.I.1.      Radnik na uređivanju travnjaka (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 1 mjesec

Uvjeti za rad:

- NKV; završena osnovna škola

 

III              SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

III.1.        Turistički vodič (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 3 mjeseca

Uvjeti za rad:

- VŠS-VI/I stupanj stručne spreme turističkog ili društvenog smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

- znanje dva svjetska jezika

- položen stručni ispit za turističkog vodiča

 

IV             PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

IV.I.         ODSJEK STOLARIJE

IV.I.1.    KV Tesar (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca

Uvjeti za rad:

- SSS-IV/I stupanj stručne spreme drvno prerađivačkog smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva

IV.II.       ODSJEK TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

IV.II.1.   Serviser za održavanje električnih uređaja i aparata (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca

Uvjeti za rad:

- SSS-IV/I stupanj stručne spreme tehničkog smjera

- osposobljenost za održavanje elektro uređaja i aparata u ugostiteljstvu

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

 

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (za radna mjesta VKV/SSS)

- presliku uvjerenja o osposobljenosti za održavanje elektro uređaja i aparata u ugostiteljstvu (za radno mjesto serviser za održavanje električnih uređaja i aparata)

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu

– presliku osobne iskaznice

– presliku domovnice

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Za radno mjesto serviser za održavanje električnih uređaja i aparata mogu se prijaviti kandidati koji nemaju položeno uvjerenja o osposobljenosti za održavanje elektro uređaja i aparata u ugostiteljstvu uz uvjet da ga, ako zadovolje na probnom roku, polože najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana početka rada.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno - stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno - stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – __________ (naziv radnog mjesta za koje kandidat podnosi prijavu)“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 23. studeni 2016.

Ur. broj: 11334/16

                                                                                                        v.d. Ravnatelja

                                                                                                                           Anđelko Novosel, prof.