Nacionalni park "Plitvička jezera"

Natječaj je objavljen u NN br. 19 od 3. ožujka 2017. Zadnji dan za prijavu – 13. ožujka 2017.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, vršitelj dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

I                 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
I.I.            Voditelj Službe marketinga i prodaje (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci
Uvjeti za rad:
- VSS-VII/I stupanj stručne spreme turističkog, ekonomskog ili marketinškog smjera
- najmanje tri godine radnog iskustva u struci
- znanje najmanje dva svjetskog jezika
- znanje rada na računalu

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:
– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
– presliku svjedodžbe/diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi
– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu
– presliku osobne iskaznice
– presliku domovnice
– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Obzirom se predmetni natječaj odnosi na  zapošljavanje službenika na radnom mjestu koje je općim aktima Ustanove određeno kao rukovodeće radno mjesto, ne primjenjuje se prednost pri zapošljavanju propisana čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04, … i 92/14).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj provest će se prethodna provjera znanja stranih jezika pisanim testiranjem i intervjuom (minimalno C1 stupanj znanja jednog stranog jezika, te minimalno     B1 stupanj znanja drugog stranog jezika) i psihologijskim testiranjem, te intervjuom pred Povjerenstvom Ustanove.

Ako kandidat ne pristupi testiranjima i/ili intervjuima, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Poziv kandidatima na pisana testiranja i intervju bit će objavljeni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno - stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno - stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – voditelj Službe marketinga i prodaje“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 1. ožujka 2017.
Ur. broj: 1480/17

v.d. Ravnatelja

____________________
Anđelko Novosel, prof.