Nacionalni park "Plitvička jezera"

NATJEČAJ ZA STRUČNOG VODITELJA

Natječaji su objavljeni u NN br. 59 od 29. lipnja 2016. Zadnji dan za prijavu – 7. srpnja 2016.

Na temelju članka 48. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 134. stavka 1. alineja 7. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13), članka 28. stavka 2. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (KLASA: 011-01/04-01/56, URBROJ: 517-04-14-5 od 28. svibnja 2014. godine) i odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, ur. broj: 5327/16 od 23.06.2016. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor stručnog voditelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“


Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika
 • znanje rada na računalu

Prijavi je potrebno priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, preslike ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje unutar kojeg je kandidat obavljao navedene poslove)
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika
 • presliku domovnice
 • program rada stručnog voditelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ za izborno razdoblje
 • izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Stručnog voditelja imenuje i razrješava Upravno vijeće. Mandat stručnog voditelja traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno izabrana.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja (Napomena: natječaj je obavljen u Narodnim novinama br. 59 od 29.06.2016.).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o imenovanju stručnog voditelja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Plitvička Jezera bb, 53 231 Plitvička Jezera, s naznakom: »Za natječaj - stručni voditelj«.