Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, te sukladno visini iznosa osiguranih sredstva za usluge oglašavanja, marketinga i promidžbe u 2015. godini, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ zastupana po vršiteljici dužnosti ravnatelja Nataliji Božičević, dipl. oec., objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

elektroničkim medijima s područja Ličko-senjske županije

za nabavu usluga oglašavanja, marketinga i promidžbe Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ u periodu od 15.12.2014.-15.12.2015. godine putem televizije, radia, portala i sl., u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn (bez pdv-a) koji iznos će se sukladno kriterijima iz ovog poziva podijeliti na maksimalno pet elektroničkih medija s područja Ličko-senjske županije.

1. Pravo na dostavu ponuda pripada svim pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje usluga oglašavanja, marketinga i promidžbe, te imaju sjedište/prebivalište na području Ličko-senjske županije.

2. Ponuda mora sadržavati:

a) - popunjeni ponudbeni list (koji je sastavni dio ovog Poziva)

b) - ispravu o upisu u poslovni, strukovni, obrtni, sudski ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje usluga oglašavanja, marketinga i promidžbe (ne stariju od 3 mjeseca od objave Poziva)

c) - potvrdu o poreznom dugu (ne stariju od 3 mjeseca od objave Poziva)

d) - referentu listu korisnika usluga oglašavanja, marketinga i promidžbe (u zadnje tri godine od objave Poziva)

e) - podatke o gledanosti/slušanosti/posjećenosti elektroničkog medija

Ponude koje ne budu sadržavale sve naprijed precizno navedene podatke smatrat će se neurednima te se neće ni razmatrati.

3. Pisane ponude moraju prispjeti najkasnije do 12. prosinca 2014. u 12,00 sati, a mogu se podnijeti osobno u pisarnicu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8,00 do 12,00 sati) u zatvorenoj omotnici sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za nabavu usluga oglašavanja, marketinga i promidžbe « ili poslati preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, s navedenom naznakom.

4. Otvaranje ponuda nije javno. Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu poziva na dostavu ponuda, koje će ujedno izvršiti odabir ponuditelja koji su dostavili valjane ponude, te predložiti v.d. ravnateljici Javne ustanove Nacionalni park Plitvički Jezera provedbu postupka sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji s odabranim elektroničkim medijima.

5. Odluku o izabranim ponuditeljima donosi v.d. ravnatelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, na prijedlog Povjerenstva. Ugovori o poslovnoj suradnji s izabranim ponuditeljem sklapa v.d. ravnatelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ u roku od 3 dana od dana objave Odluke o izabranim ponuditeljima na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

6. Sve dodatne informacije i pojašnjenja ovog Poziva na dostavu ponuda mogu se dobiti od osobe zadužene za kontakt (Ognjen Borčić, struč, spec. oec., savjetnik za odnose s javnošću), i to  radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili u istom vremenu na telefon: (053) 751-761 i/ili (099) 2767-217.

7. Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ zadržava pravo poništenja ovog poziva na dostavu ponuda.

U Plitvičkim Jezerima, 4. prosinca 2014.

Ur. broj: 12557/14