Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA - KV tesar, kućni majstor-vodoinstalater, sanitarni tehničar na bazenu, soboslikar i čuvar

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-03-1-1-15-257 od 29. travnja 2015. godine i prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-03-1-1-15-302 od 22. srpnja 2015. godine, oglasila je potrebu za zasnivanjem radnog odnosa za više radnih mjesta, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 85 od 1. kolovoza 2015. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Dana 19. kolovoza 2015. i 20. kolovoza 2015. godine u Uredu ravnateljice Ustanove održan je intervju za radna mjesta: KV tesar (m/ž) – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca), Kućni majstor vodoinstalater (m/ž) – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca), Sanitarni tehničar na bazenu (m/ž) – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca), Soboslikar (m/ž) – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca) i Čuvar (m/ž) – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca), na koji intervju su pozvani kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu, te koji su zadovoljili formalni uvjet propisane stručne spreme iz natječaja.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a u svezi predmetnog javnog natječaja, ravnateljice Ustanove Natalija Božičević, dipl. oec., donijela je odluku o izboru sljedećih kandidata:

I Za radno mjesto: KV tesar (m/ž) – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca)

  • PETAR ŠPEHAR

II Za radno mjesto: Kućni majstor vodoinstalater (m/ž) – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca)

  • IVICA MATOVINA

III Za radno mjesto: Sanitarni tehničar na bazenu (m/ž) – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca)

  • BOŽANA BIĆANIĆ

IV Za radno mjesto: Soboslikar (m/ž) – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca)

  • MILAN MESIĆ

V Za radno mjesto: Čuvar (m/ž) – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca)

  • ANTE MESIĆ

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.

NAPOMENE:

- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac);

- Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

- izabrani kandidati dužni su se najkasnije u roku od pet dana od dana objave rezultata natječaja javiti voditeljici Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova (tel. 053/751-375; mob. 099/2767-300), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu;

- ukoliko netko od prijavljenih osoba na predmetni natječaj smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju koje propisuje Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04, … i 92/14) može uputiti pisani prigovor Javnoj ustanovi Nacionalni park Plitvička jezera, Odjelu pravnih kadrovskih i općih poslova odnosno može podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora u roku od 15 dana od dana objave rezultata ovog natječaja na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 1. rujna 2015.
Ur. broj: 7540/15

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“
Ravnateljica

Natalija Božičević, dipl. oec.