Nacionalni park "Plitvička jezera"

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Korenici

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj 125/11) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u Korenici i Udbini, Ur. broj: 8281/15 od 22. rujna 2015. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje

POSLOVNI PROSTOR u Korenici, Josipa Jovića bb

 • površina 38 m2
 • početna cijena zakupnine 25 kn/m2 mjesečno (uvećano za pripadajući PDV)
 • rok trajanja zakupa 10 godina
 1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada svim pravnim i fizičkim osobama.
 2. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši iznos ponuđene zakupnine.
 3. Poslovni prostori se daju u zakup u stanju u kakvom se sada nalaze (viđeno stanje), a troškove investicijskih ulaganja u poslovne prostoje snose budući zakupnik na temelju prethodne suglasnosti Ustanove. Izabrani natjecatelj s kojim će se sklopiti ugovor o zakupu odriče se prava potraživanja za uložena sredstva u poslovni prostor, i to s bilo koje osnove bez obzira jesu li sredstva uložena sa ili bez znanja zakupodavca. Poslovni prostori mogu se pregledati uz prethodni dogovor (voditelj Odjela interne kontrole i predsjednik Povjerenstva za provedbu ovog natječaja Nikola Vuković; telefon (053) 751-144 ili mobitel 099/27 67 243.
 4. Ponuda za natječaj mora sadržavati:
  • Ponude koje ne budu sadržavale sve naprijed precizno navedene podatke smatrat će se neurednima te se neće ni razmatrati.
  • ponudu u kojoj moraju biti navedeni podaci o natjecatelju (ime i prezime ili naziv, adresa odnosno sjedište, OIB);
  • naveden iznos mjesečne zakupnine koji natjecatelj nudi (brojkama i slovima),
  • presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba te original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u obrtni registar (obrtnicu) iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena;
  • original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvatke iz sudskog registra ne starije od 30 dana do podnošenja ponude, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti koja će se obavljati u predmetnom poslovnom prostoru, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje;
  • potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ne starija od 30 dana do dana podnošenja ponude;
  • original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojim se dokazuje status osobe iz točke 2. ovog natječaja, koja ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija sukladno članku 6. stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ne starija od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koji se pozivaju na to pravo);
  • original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja se poziva na pravo iz točke 4. ovog natječaja nije korisnik mirovine ostvarene ne temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ne stariji od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koji se pozivaju na to pravo).
  Ponude koje ne budu sadržavale sve naprijed precizno navedene podatke smatrat će se neurednima te se neće ni razmatrati.
 5. Natjecatelj neće biti izabran za zakupnika ako nije podmirio dospjele obveze prema Ustanovi po bilo kojoj osnovi.
 6. Javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 7. Pisane ponude u zatvorenim omotnicama moraju prispjeti najkasnije do roka javnog otvaranja ponuda, a mogu se podnijeti osobno od 7,00 do 15,00 sati u pisarnicu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ u zatvorenoj omotnici sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za zakup poslovnih prostorija« ili poslati preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za zakup poslovnog prostora«. Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 16. listopada 2015. godine u 12,00 sati u ZSC dr. Ivo Pevalek (II kat). Otvaranju ponuda može biti nazočna samo ovlaštena osoba natjecatelja, uz predočenje pisanog obrasca ovlasti i dokaza osobnog identiteta Povjerenstvu za provedbu natječaja neposredno prije javnog otvaranja ponuda.
 8. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda kojom se uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, nudi i najviši iznos zakupnine.
 9. Odluku o najpovoljnijem natjecatelju donosi Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja odnosno ravnateljice.
 10. U slučaju da odabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora, poslovna prostorija će se ponuditi sljedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom.
 11. Nepotpune i ponude prispjele izvan roka neće se razmatrati.
 12. S najpovoljnijim natjecateljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave (solemnizirani ugovor), na trošak zakupnika, u roku od 10 dana računajući od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja.
 13. Izabrani natjecatelj dužan je prije zaključenja ugovora o zakupu na ime jamstva za uredno plaćanje zakupnine dostaviti bjanko zadužnicu (u iznosu 50.000,00 kn).
 14. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (voditeljica Odjela Nataša Maričić Brkljačić, dipl. iur.) radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili u istom vremenu na telefon: (053) 751-375 ili mobitel 099/27 67 300.
 15. Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ zadržava pravo poništenja ovog natječaja.

U Plitvičkim Jezerima, 23. rujna 2015.

Ur. broj: 8377/15