Nacionalni park "Plitvička jezera"

Na temelju članka 14. stavka 1. podstavka 11. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (Klasa: 011-01/04-01/56, Urbroj: 517-04-14-5 od 28.05.2014. godine) i članka 24. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ je na 19. elektroničkoj sjednici održanoj dana 11. travnja 2017. godine donijelo

 

ODLUKU
o davanju u zakup zatvorenih objekata (drvenih kućica)
u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“ za vrijeme turističke sezone 2017.

 

I.
Ovom Odlukom daju se u zakup zatvoreni objekti (drvene kućice površine 6 m2) za prodaju domaćih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“ za vrijeme trajanja turističke sezone 2017., sukladno Zapisniku o otvaranju ponuda i odabiru najpovoljnijih ponuditelja Povjerenstva Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ za provedbu natječaja za zakup drvenih kućica od 24. ožujka 2017. godine.

 

II.
            Drvene kućice iz toč. I. ove Odluke daju se u zakup na određeno vrijeme od 15. travnja 2017. do 15. listopada 2017. godine ponuditeljima koji su ponudili najvišu mjesečnu zakupninu, i to kako slijedi:
           

  1. RAMIZA SORIĆ vl. obrta za proizvodnju kolača „MIZA“ iz Plitvičkih Jezera, Prijeboj 10, OIB: 14422383825, s cijenom ponude u iznosu od:

-           20.000,00 kuna, bez PDV-a za drvenu kućicu br. 1 na ulazu II „Hladovina“;

  1. MILAN KONČAR, nositelj OPG-a „KONČAR“ iz Plitvičkih Jezera, Plitvički Ljeskovac 13A, OIB: 85628604134, s cijenom ponude u iznosu od:

-           13.120,00 kuna, bez PDV-a za drvenu kućicu br. 2 na ulazu II „Hladovina“;

  1. GORDANA RADAKOVIĆ vl. obrta za proizvodnju kolača „PLITVIČKA ŠTRUDLA“ iz Plitvičkih Jezera, Mukinje 4P, OIB: 40889278982 s cijenom ponude u iznosu od:

-           8.000,00 kuna, bez PDV-a za drvenu kućicu br. 3 na ulazu II „Hladovina“;

  1. MILAN KONČAR, nositelj OPG-a „KONČAR“ iz Plitvičkih Jezera, Plitvički Ljeskovac 13A, OIB: 85628604134, s cijenom ponude u iznosu od:

-           2.100,00 kuna, bez PDV-a za drvenu kućicu br. 1 na ulazu I „Rastovača“;

  1. GORDANA RADAKOVIĆ vl. obrta za proizvodnju kolača „PLITVIČKA ŠTRUDLA“ iz Plitvičkih Jezera, Mukinje 4P, OIB: 40889278982, s cijenom ponude u iznosu od:

-           2.000,00 kuna, bez PDV-a za drvenu kućicu br. 2 na ulazu I „Rastovača“.

 

III.
            Ovlašćuje se ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ da s odabranim ponuditeljima iz točke II. ove Odluke sklopi ugovore o zakupu.

 

IV.
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranicama i oglasnim pločama Ustanove.

 

U Plitvičkim Jezerima, 11. travnja 2017.
Ur. broj: 3032/17

Predsjednik Upravnog vijeća

Saša Radojević, dipl. iur.