Nacionalni park "Plitvička jezera"

PONOVLJENI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup zatvorenih objekata

Na temelju članka 35. stavka 3. Pravilnika o unutarnjem redu u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“ („Narodne novine“, br. 38/96), članka 14. stavka 1. podstavka 11. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup drvenih kućica za prodaju domaćih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“, ur. broj 2422/15 od 30. ožujka 2015. godine, te provedenog Natječaja za prikupljanje ponuda za davanje u zakup zatvorenih objekata, ur. broj: 2609/15 od 7. travnja 2015. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje

PONOVLJENI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup zatvorenog objekta (drvene kućice površine 6 m2) uNacionalnom parku Plitvička jezera“ za vrijeme trajanja turističke sezone 2015. godine i to:

Drvena kućica br. 2. na Ulazu I „Rastovača“

1. Zatvoreni objekt (drvena kućica površine 6 m2) nalazi se u „Nacionalnom parku Plitvička jezera“, i to na lokaciji Ulaz I „Rastovača“.

2. Početna cijena zakupa za drvenu kućicu je 2.000,00 kn mjesečno (uvećano za PDV).

3. Drvena kućica daje se u zakup u periodu od 20. lipnja 2015. do 15. listopada 2015. godine.

4. Drvena kućica se ne može davati u podzakup.

5. Pravo sudjelovanja na natječaju pripada svim pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje trgovačke djelatnosti (prodaju domaćih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda: domaći kolači, domaći sir i mliječni proizvodi, domaći med, domaća rakija i sl.).

6. Drvena kućica daje se u zakup u viđenom stanju (bez priključaka za vodu, struju i sl.). Zakupnik o svom trošku može urediti i opremiti uređajima i inventarom prostor drvene kućice za obavljanje djelatnosti, na način da ne oštećuje unutrašnjost objekta.

7. Ponuda za zakup mora sadržavati:
a) - točan naziv i adresu ponuditelja;
b) - broj i oznaku drvene kućice za koju se natječe;
c) - iznos ponuđene cijene (bez pdv-a);
d) - rješenje o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva djelatnost - pravne osobe, presliku obrtnice - fizičke osobe; ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena;
e) - presliku domovnice/osobne iskaznice – fizičke osobe.

Ponude koje ne budu sadržavale sve naprijed precizno navedene podatke smatrat će se neurednima te se neće ni razmatrati.

8. Pisane ponude za zakup moraju prispjeti najkasnije do 10. lipnja 2015. godine (srijeda) u 12,00 sati, a mogu se podnijeti osobno u pisarnicu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8,00 do 12,00 sati) u zatvorenoj omotnici sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za zakup drvene kućice« ili poslati preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za zakup drvene kućice«.

9. Otvaranje ponuda nije javno. Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup drvenih kućica, koje će ujedno izvršiti odabir najpovoljnijih ponuditelja te predložiti provedbu postupka sklapanja ugovora o zakupu.

10. Najpovoljnijim ponuditeljem u postupku provedbe natječaja utvrđuje se ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.

11. Obveza je odabranog ponuditelja da, o svom trošku, izvrši potrebne priključke, te zatraži i ishodi suglasnosti i dozvole za obavljanje djelatnosti na lokaciji, sve sukladno pozitivnim propisima.

12. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja. Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.

13. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora, drvena kućica će se ponuditi sljedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom.

14. Nepotpune ponude i ponude prispjele izvan roka neće se razmatrati.

15. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (voditeljica Odjela Nataša Maričić Brkljačić, dipl. iur.) radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili u istom vremenu na telefon: (053) 751-375 i/ili (099) 2767-300.

16. Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ zadržava pravo poništenja ovog natječaja.

U Plitvičkim Jezerima, 1. lipnja 2015.
Ur. broj: 4611/15