Nacionalni park "Plitvička jezera"

STATUT JU NP PLITVIČKA JEZERA

Ovim se Statutom uređuje naziv, sjedište, djelatnost, pečat i znak, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, upravljanje i vođenje Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (u daljnjem tekstu: Ustanova), sastav, imenovanje i razrješenje predsjednika i članova Upravnog vijeća, način rada i donošenja odluka Upravnog vijeća, imenovanje i razrješenje ravnatelja, način rada i donošenja odluka ravnatelja, stručni rad Ustanove, imovina, stjecanje imovine i financijsko poslovanje, javnost rada, opći akti, tajnost podataka, provođenje zaštite, upravljanje i nadzor Nacionalnog parka Plitvička jezera (u daljnjem tekstu: nacionalni park), te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove.

Statut u cijelosti možete preuzeti u pdf formatu ovdje.