Nacionalni park "Plitvička jezera"

Monitoring

Odjel šumskih ekoloških sustava

  1. Evidentiranje i analiza površina i stabala zahvaćenih sušenjem (gljive, potkornjaci) i prirodnim nepogodama (vjetar, udari groma, led, snijeg itd.) – stručna služba
  2. Praćenje populacija potkornjaka u smrekovim sastojinama – stručna služba
  3. Procjena oštećenosti šuma na području N.P.Plitvička jezera prema međunarodnom programu za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume – stručna služba u suradnji sa Šumarskim institutom Jastrebarsko
  4. Praćenje populacija borovih potkornjaka – stručna služba


Odsjek za ekologiju voda

  1. Monitoring parametara odgovornih za kvalitetu vode, eutrofikaciju i proces osedravanja
  2. Monitoring hidroloških parametara
  3. Nacionalni monitoring voda od strane Hrvatskih voda i monitoring izvorišnog područja i vodocrpilišta od strane ZZJZ-a Gospić