Odluka o odbijanju zahtjeva podnositelja Atletski klub Maraton 2000

Urednik Natječaj za koncesijsko odobrenje

Temeljem članka 189. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18 i 14/19) u vezi sa člankom 189. stavkom 2. podstavkom 1. Zakona o zaštiti prirode i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ sa sjedištem u Plitvičkim Jezerima, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, OIB: 91109303119, zastupana po ravnatelju Tomislavu Kovačeviću donosi

ODLUKU

Odbija se zahtjev podnositelja ATLETSKI KLUB MARATON 2000 sa sjedištem u Karlovcu, Prilaz V. Holjevca 6 A, OIB: 27871846011, za izdavanje koncesijskog odobrenja za organizaciju 35. Plitvičkog maratona u periodu od 4. lipnja do 8. lipnja 2020. godine

Obrazloženje

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) zaprimila je dana 19. kolovoza 2019. godine, pod ur. brojem: 8523/19, zahtjev ATLETSKOG KLUBA MARATON 2000 sa sjedištem u Karlovcu, Prilaz V. Holjevca 6 A, OIB: 27871846011 (dalje u tekstu: Podnositelj), od 13. kolovoza 2019. godine za izdavanje koncesijskog odobrenja za organizaciju 35. Plitvičkog maratona u periodu od 4. lipnja do 8. lipnja 2020. godine.

Podnositelj je uz zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja priložio „Elaborat za izdavanje koncesijskog odobrenja – 35. Plitvički maraton“ (na sveukupno 37 stranica s prilozima), u kojem se opširno elaborira vremenski slijed aktivnosti pripreme 35. Plitvičkog maratona. Nadalje, Podnositelj u Elaboratu dostavlja Troškovnik u kojem navodi da ukupan trošak organizacije i provedbe 35. Plitvičkog maratona iznosi 759.400,00 kn uvećan za pripadajući PDV, koji će se dijelom pokriti od kotizacija trkača (250.000,00 kn), dok će razliku uvećanu za PDV pokriti Ustanova (509.000,00 kn + PDV) putem sponzorstva.

            Člankom 188. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18 i 14/19; dalje u tekstu: ZZP) propisano je da javne ustanove mogu dati koncesijsko odobrenje pravnim ili fizičkim osobama na vrijeme do pet godina za gospodarsko korištenje prirodnih dobara i/ili obavljanje drugih dopuštenih djelatnosti na zaštićenom području i speleološkom objektu kojima upravljaju.

            Člankom 189. stavkom 1. ZZP-a propisano je da se postupak davanja koncesijskih odobrenja provodi javnim prikupljanjem ponuda, a može se pokrenuti na zahtjev pravne i/ili fizičke osobe ili po službenoj dužnosti.

            Člankom 189. stavkom 2. podstavkom 1. ZZP-a propisano je da se iznimno koncesijsko odobrenje može dati neposredno na zahtjev bez prikupljanja ponuda za obavljanje djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini, te je u stavku 3. istog članka propisano da takvu odluku o koncesijskom odobrenju donosi ravnatelj nadležne javne ustanove.

Zahtjev Podnositelja za izdavanje koncesijskog odobrenja za organizaciju 35. Plitvičkog maratona je neosnovan. Iz zahtjeva Podnositelja proizlazi da bi se prihvaćanjem predmetnog zahtjeva Ustanova obvezala sponzorirati održavanje 35. Plitvičkog maratona u iznosu od 509.000,00 kn uvećano za PDV što je u potpunosti neprihvatljivo za Ustanovu.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

U Plitvičkim Jezerima, 13. studenog 2019.

Ur. broj: 10712/19

  Ravnatelj

Tomislav Kovačević

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

             Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u roku petnaest (15) dana od dana primitka Odluke. Žalba se podnosi pisano u dva primjerka putem Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.

            Na žalbu se plaća 50,00 kn upravne pristojbe prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 8/17).

Dostaviti:

  • ATLETSKI KLUB MARATON 2000, Prilaz V. Holjevca 6 A, 47 000 Karlovac
  • Ured ravnatelja, ovdje
  • Arhiva, ovdje

Odluka o odbijanju zahtjeva podnositelja Atletski klub Maraton 2000