Izjava o pristupačnosti

Pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na korporativno mrežno sjedište Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“  na adresi www.np-plitvicka-jezera.hr

Status usklađenosti

Mrežna lokacija www.np-plitvicka-jezera.hr u velikoj većini (98%) usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) te je usklađenost na 98%, preostalih 2% se odnosi na kontrast između sadržaja i podloge, ta funkcionalnost uključena je u alate za pristupačnost sadržaja, pod nazivom "Kontrast". Uključivanjem te opcije ispunjava se preostalih 2% neusklađenosti, tako da stranica ispunjava 100% WCAG smjernica.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 11. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“  korisnici mogu uputiti Službi za korisnike.

Službu za korisnike možete kontaktirati:

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“  dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom svoje službe za korisnike, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ nastojat će  odgovore na upite obraditi u najkraćem mogućem roku.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.