Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire JU NP Plitvička jezera uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva JU NP Plitvička jezera. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati: