Javna ustanova

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera upravlja Nacionalnim parkom te područjima ekološke mreže Natura 2000 i drugim zaštićenim područjima na prostoru Nacionalnog parka. Osnivač Javne ustanove je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime RH obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode, odnosno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Osim navedenog, Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera obavlja i druge djelatnosti utvrđene Statutom, kao što su: prihvat, informiranje, vođenje i prijevoz posjetitelja vlastitim prijevoznim sredstvima, ugostiteljsko-turističke djelatnosti, trgovina na veliko i malo u okviru svoje djelatnosti, poticanje izrade proizvoda autohtone kulture (etnološko blago), poticanje razvoja tradicionalne ugostiteljske ponude (seoski turizam), upravljanje zgradama, djelatnost promidžbe (reklame i oglašavanje) i istraživanje tržišta, djelatnost profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i dr.