Sprječavanje sukoba interesa

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ br. 120/16)

Na temelju čl. 80. st. 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja):

  1. OBRT MID, Otočac, Biškupljak 8, Otočac; OIB: 42528847117
  2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica, Nova Kršlja bb, 47245 Rakovica, OIB: 39648440615

  3. Klaster Lika Destination, Budačka 12, 53000 Gospić, OIB: 41969082566

  4. 4 SEASONS j.d.o.o., Grabovac 57/A, Grabovac, OIB: 41582397678

  5. LAG LIKA, Budačka 12, Gospić, OIB: 27477003963
  6. GP mont, obrt za usluge, vl. Jasmin Oštrina, Podmelnica 34, Podmelnica, OIB: 58455977629