Javni poziv -donacije


JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA IZ PRORAČUNA JAVNE USTANOVE „NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA“

 

 

UVJETI PRIJAVE 

I.

 

U proračunu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) za 2022. godinu planirana su novčana sredstva za dodjelu udrugama i neprofitnim organizacijama.

Ustanova poziva sve udruge i neprofitne organizacije čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Ustanove, registrirane za neko od područja djelovanja navedenih u Klasifikaciji djelatnosti udruga, a kojima su financijska sredstva potrebna  radi provođenja aktivnosti koje potiču zaštitu prirode, održivi razvoj, ruralni razvoj te povećanje ekološke spoznaje, razvoj lokalne poljoprivrede i održivog turizma, unapređuju sigurnost kretanja u prirodi, zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara, razvoj sporta i sportskih aktivnosti te organizaciju sportskih manifestacija, a naročito za programe koji su usmjereni na razvoj Ustanove i šire destinacije, da se prijave za dodjelu financijskih sredstava.

Udruge i neprofitne organizacije koje se prijave na Javni poziv trebaju imati podmirene ugovorne obveze prema Ustanovi.

Nakon realizacije aktivnosti za koje su dodijeljena financijska sredstva, udruge i neprofitne organizacije su dužne Ustanovi dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima i to najkasnije do 10. siječnja 2023. godine.

KRITERIJ ZA ODABIR

II.

 

Prednost prilikom odabira imat će Korisnici koji provode sljedeće aktivnosti odnosno potiču:

 • zaštitu prirode
 • održivi razvoj
 • ruralni razvoj
 • povećanje ekološke spoznaje
 • razvoj lokalne poljoprivrede
 • razvoj održivog turizma
 • unapređuju sigurnost kretanja u prirodi
 • zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara
 • razvoj sporta, sportskih aktivnosti i organizaciju sportskih manifestacija te
 • naročito potiču programe koji su usmjereni na razvoj Ustanove i šire destinacije.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

III.

 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati:

 1. ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac za prijavu (preuzima se na web stranici Ustanove)
 2. izvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od 2 mjeseca od dana objave javnog poziva) ili ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge odnosno ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH
 3. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema RH (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva).
 4. izjava o ispunjavanju preuzetih obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora.
 5. dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge/neprofitne organizacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (navedeno se dokazuje uvjerenjem/potvrdom nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika koja je potpisala obrazac za dodjelu sredstava i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju).

Dokumentacija treba biti potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.

NAČIN PRIJAVE

IV.

 

Prijave se mogu dostaviti:

preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, s naznakom: „Ne otvaraj – javni poziv - donacije 2021“.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

V.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave odnosno od 27. listopada 2021. godine do 26. studenog 2021. godine zaključno.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE I NAČIN OBJAVE

VI.

 

Odluku o odabiru donosi ravnatelj Ustanove na prijedlog Povjerenstva, u roku od 60 dana računajući od zadnjeg dana roka za dostavu prijava.

Popis odabranih udruga/neprofitnih organizacija koje će biti financirane iz proračuna Ustanove biti će objavljen na web stranici Ustanove te će s istima biti sklopljen ugovor o dodjeli financijskih sredstava.

U Plitvičkim Jezerima 27. listopada 2021. godine

KLASA: 421-03/21-03/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-21-1

                                                                                                                           Ravnatelj

                                                                                                                    Tomislav Kovačević

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (v.d. Voditeljica Odjela PKO, Josipa Matanić) radnim danom od 7,00 do 15,00 sati na broj: 053/751-376 ili u istom vremenu na broj: 099/2767-389.

Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama

Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju 2021

Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac Ugovora o dodjeli financijskih sredstava

Obrazac za izvještavanje 2022

Obrazac za prijavu 2021

Upute za prijavitelje 2021

Odluka o produženju roka