Javni poziv -donacije

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA IZ PRORAČUNA JAVNE USTANOVE „NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA“

 

 UVJETI PRIJAVE 

I.

 U proračunu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) za 2023. godinu planirana su novčana sredstva za dodjelu udrugama i neprofitnim organizacijama.

Ustanova poziva sve udruge i neprofitne organizacije čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Ustanove, registrirane za neko od područja djelovanja navedenih u Klasifikaciji djelatnosti udruga, a kojima su financijska sredstva potrebna  radi provođenja aktivnosti koje potiču zaštitu prirode, održivi razvoj, ruralni razvoj te povećanje ekološke spoznaje, razvoj lokalne poljoprivrede i održivog turizma, unapređuju sigurnost kretanja u prirodi, zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara, razvoj sporta i sportskih aktivnosti te organizaciju sportskih manifestacija, a naročito za programe koji su usmjereni na razvoj Ustanove i šire destinacije, da se prijave za dodjelu financijskih sredstava.

Udruge i neprofitne organizacije koje se prijave na Javni poziv trebaju imati podmirene ugovorne obveze prema Ustanovi.

Nakon realizacije aktivnosti za koje su dodijeljena financijska sredstva, udruge i neprofitne organizacije su dužne Ustanovi dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima i to najkasnije do 10. siječnja 2024. godine, u suprotnom će biti dužne izvršiti povrat dodijeljenih sredstava.

KRITERIJ ZA ODABIR 

II.

 Prednost prilikom odabira imat će Korisnici koji provode sljedeće aktivnosti odnosno potiču:

 • zaštitu prirode
 • održivi razvoj
 • ruralni razvoj
 • povećanje ekološke spoznaje
 • razvoj lokalne poljoprivrede
 • razvoj održivog turizma
 • unapređuju sigurnost kretanja u prirodi
 • zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara
 • razvoj sporta, sportskih aktivnosti i organizaciju sportskih manifestacija te
 • naročito potiču programe koji su usmjereni na razvoj Ustanove i šire destinacije.

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU 

III.

 Prijava na Javni poziv mora sadržavati:

 1. ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac za prijavu (preuzima se na web stranici Ustanove)
 2. izvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od 2 mjeseca od dana objave javnog poziva) ili ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge odnosno ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH
 3. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema RH (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva).
 4. izjava o ispunjavanju preuzetih obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora.
 5. dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge/neprofitne organizacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (navedeno se dokazuje uvjerenjem/potvrdom nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika koja je potpisala obrazac za dodjelu sredstava i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju).

Dokumentacija treba biti potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.

NAČIN PRIJAVE 

IV.

 Prijave se mogu dostaviti:

putem pošte na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, s naznakom: „Ne otvaraj – javni poziv - donacije 2023“

ili

osobno u pisarnicu ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, Plitvička Jezera u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – javni poziv - donacije 2023“ .

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA 

V.

 Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave odnosno od 1. ožujka 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine zaključno.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE I NAČIN OBJAVE 

VI.

 Odluku o odabiru donosi ravnatelj Ustanove na prijedlog Povjerenstva, u roku od 60 dana računajući od zadnjeg dana roka za dostavu prijava.

Popis odabranih udruga/neprofitnih organizacija koje će biti financirane iz proračuna Ustanove biti će objavljen na web stranici Ustanove te će s istima biti sklopljen ugovor o dodjeli financijskih sredstava.

 

U Plitvičkim Jezerima 28. veljače 2023. godine

KLASA: 421-01/23-01/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-23-1

                                                                                                                             Ravnatelj

                                                                                                                      Tomislav Kovačević

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (v.d. Voditeljica Odjela PKO, Josipa Matanić) radnim danom od 7,00 do 15,00 sati na broj: 053/751-376 ili u istom vremenu na broj: 099/2767-389.

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama - 2023.

Upute za prijavitelje 2023.

Obrazac za prijavu 2023.

Obrazac proračuna programa ili projekta 2023.

Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju 2023.

 


Plitvička Jezera 10. veljače 2022. godine

Klasa: 421-03/21-03/01

Urbroj: 2125/84-04-01/2-22-43

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (Klasa: 011-01/04-016, Urbroj: 517-04-14-5 od 28.05.2014. godine), članka 4. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (ur.broj: 6698/19 od 12. srpnja 2019. godine), a povodom Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (KLASA: 421-03/21-03/01, URBROJ: 2125/84-04-01/2-21-1) od 27. listopada 2021. godine, te sukladno prijedlogu Povjerenstva za provedbu Javnog poziva, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“

 

I.

Ovom Odlukom dodjeljuju se financijska sredstva udrugama i neprofitnim organizacijama sukladno uvjetima Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (KLASA: 421-03/21-03/01, URBROJ: 2125/84-04-01/2-21-1) od 27. listopada 2021. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) te Zapisniku o pregledu i ocjeni prijava pristiglih po objavi Javnog poziva (Klasa: 421-03/21-03/01, Urbroj: 2125/84-04-01/2-22-42) od 10. veljače 2022. godine

 

 

II.

Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke biti će dodijeljena sljedećim korisnicima:

REDNI BROJ

NAZIV UDRUGE/NEPROFITNE ORGANIZACIJE

1.        

KONJIČKI KLUB ANA, SENJ

2.        

KUGLAČKI KLUB RAKOVICA

3.        

HKUD ŠIROKA KULA

4.        

ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB OTOČAC

5.        

UDRUGA ŽENA SPORTSKE REKREACIJE OTOČAC

6.        

NOGOMETNI KLUB OTOČAC

7.        

ŽENSKI KUGLAČKI KLUB PLITVICE

8.        

NOGOMETNI KLUB EUGEN KVATERNIK, RAKOVICA

9.        

KUGLAČKI KLUB PLITVICE

10.    

NOGOMETNI KLUB PLITVICE

11.    

JU-JITSU KLUB MANGETSU, GORNJI STUPNIK

12.    

KUGLAČKI KLUB VELEBIT, OTOČAC

13.    

TAE-KWON DO KLUB PLITVICE, KORENICA

14.    

ATLETSKI KLUB PLITVICE

15.    

PLANINARSKO DRUŠTVO GROMOVAČA, OTOČAC

16.    

SPORTSKI KLUB OTOČAC

17.    

ŠPORTSKO REKREACIJSKO DRUŠTVO SVETI JURAJ, KORENICA

18.    

NOGOMETNI KLUB LIKA 95, KORENICA

19.    

AIRSOFT KLUB LIKA, KORENICA

20.    

ŠAHOVSKI KLUB KORENICA

21.    

PLANINARSKO DRUŠTVO MRSINJ, KORENICA

22.    

SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

23.    

TAE-KWON DO KLUB OTOČAC

24.    

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO MATICA, KORENICA

25.    

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO SLUNJČICA, SLUNJ

26.    

UDRUGA ZA KULTURU MALA SCENA PLITVIČKA, KORENICA

27.    

KUGLAČKI KLUB KARLOBAG

28.    

KUD JEDINSTVO, SPLIT

29.    

LIČKI PUT, UDRUGA ZA MEDIJSKU DJELATNOST, SPORT I PRAVNU POMOĆ, LIČKI OSIK

30.    

RONILAČKI KLUB RONITI SE MORA, ZAGREB

31.    

EKOLOŠKA UDRUGA ČUVARI KORANE, RAKOVICA

32.    

ZAJEDNICA SPORTOVA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

33.    

LIKOVNA UDRUGA LIKA, GOSPIĆ

34.    

HRVAČKI KLUB GOSPIĆ

35.    

SPORTSKA UDRUGA KONITRAILS, ZAGREB

36.    

HRVATSKI HRVAČKI SAVEZ, ZAGREB

III.

S korisnicima iz točke II. ove Odluke biti će sklopljeni Ugovori o dodjeli financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

 

Dana 27. listopada 2021. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera u kojem su temeljem Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Pravilnik) određeni uvjeti za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova).

Na temelju Zapisnika o pregledu i ocjeni prijava pristiglih po objavi Javnog poziva od 10. veljače 2022. godine utvrđeno je da je ukupno pristiglo 37 prijava, od čega je 36 prijava ocijenjeno kao uredno i potpuno odnosno zadovoljavaju sve uvjete za dodjelu financijskih sredstava. Uvidom u  zatražene iznose iz prijava, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva je konstatiralo da treba napraviti preraspodjelu sredstava, odnosno zaključeno je da Ustanova ne može udovoljiti zahtjevima na način da se dodjele ukupno zatražena sredstva već su ista umanjena temeljem postavljenih kriterija, a sukladno planiranim sredstvima u proračunu Ustanove za predmetnu namjenu.

Prednost prilikom dodjele financijskih sredstava imaju korisnici koji potiču zaštitu prirode, održivi razvoj, ruralni razvoj te povećanje ekološke spoznaje, razvoj lokalne poljoprivrede i održivog turizma, unapređuju sigurnost kretanja u prirodi, zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara, razvoj sporta i sportskih aktivnosti te organizaciju sportskih manifestacija, a naročito za programe koji su usmjereni na razvoj Ustanove i šire destinacije.

Udruge i neprofitne organizacije kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju pravo podnijeti prigovor ravnatelju Ustanove u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke.

Sva prava i obveze kao i uvjeti vezani uz dodjelu financijskih sredstava biti će definirani Ugovorom o dojeli financijskih sredstava o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

Ravnatelj

                                                                                                                                            Tomislav Kovačević

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama - veljača 2022

 


JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA IZ PRORAČUNA JAVNE USTANOVE „NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA“

 

 

UVJETI PRIJAVE 

I.

 

U proračunu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) za 2022. godinu planirana su novčana sredstva za dodjelu udrugama i neprofitnim organizacijama.

Ustanova poziva sve udruge i neprofitne organizacije čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Ustanove, registrirane za neko od područja djelovanja navedenih u Klasifikaciji djelatnosti udruga, a kojima su financijska sredstva potrebna  radi provođenja aktivnosti koje potiču zaštitu prirode, održivi razvoj, ruralni razvoj te povećanje ekološke spoznaje, razvoj lokalne poljoprivrede i održivog turizma, unapređuju sigurnost kretanja u prirodi, zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara, razvoj sporta i sportskih aktivnosti te organizaciju sportskih manifestacija, a naročito za programe koji su usmjereni na razvoj Ustanove i šire destinacije, da se prijave za dodjelu financijskih sredstava.

Udruge i neprofitne organizacije koje se prijave na Javni poziv trebaju imati podmirene ugovorne obveze prema Ustanovi.

Nakon realizacije aktivnosti za koje su dodijeljena financijska sredstva, udruge i neprofitne organizacije su dužne Ustanovi dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima i to najkasnije do 10. siječnja 2023. godine.

KRITERIJ ZA ODABIR

II.

 

Prednost prilikom odabira imat će Korisnici koji provode sljedeće aktivnosti odnosno potiču:

 • zaštitu prirode
 • održivi razvoj
 • ruralni razvoj
 • povećanje ekološke spoznaje
 • razvoj lokalne poljoprivrede
 • razvoj održivog turizma
 • unapređuju sigurnost kretanja u prirodi
 • zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara
 • razvoj sporta, sportskih aktivnosti i organizaciju sportskih manifestacija te
 • naročito potiču programe koji su usmjereni na razvoj Ustanove i šire destinacije.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

III.

 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati:

 1. ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac za prijavu (preuzima se na web stranici Ustanove)
 2. izvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od 2 mjeseca od dana objave javnog poziva) ili ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge odnosno ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH
 3. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema RH (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva).
 4. izjava o ispunjavanju preuzetih obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora.
 5. dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge/neprofitne organizacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (navedeno se dokazuje uvjerenjem/potvrdom nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika koja je potpisala obrazac za dodjelu sredstava i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju).

Dokumentacija treba biti potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.

NAČIN PRIJAVE

IV.

 

Prijave se mogu dostaviti:

preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, s naznakom: „Ne otvaraj – javni poziv - donacije 2021“.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

V.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave odnosno od 27. listopada 2021. godine do 26. studenog 2021. godine zaključno.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE I NAČIN OBJAVE

VI.

 

Odluku o odabiru donosi ravnatelj Ustanove na prijedlog Povjerenstva, u roku od 60 dana računajući od zadnjeg dana roka za dostavu prijava.

Popis odabranih udruga/neprofitnih organizacija koje će biti financirane iz proračuna Ustanove biti će objavljen na web stranici Ustanove te će s istima biti sklopljen ugovor o dodjeli financijskih sredstava.

U Plitvičkim Jezerima 27. listopada 2021. godine

KLASA: 421-03/21-03/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-21-1

                                                                                                                           Ravnatelj

                                                                                                                    Tomislav Kovačević

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (v.d. Voditeljica Odjela PKO, Josipa Matanić) radnim danom od 7,00 do 15,00 sati na broj: 053/751-376 ili u istom vremenu na broj: 099/2767-389.

Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama

Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju 2021

Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac Ugovora o dodjeli financijskih sredstava

Obrazac za izvještavanje 2022

Obrazac za prijavu 2021

Upute za prijavitelje 2021

Odluka o produženju roka