Javni poziv -donacije

Obavijest o dodjeli financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička Jezera"

 

Sukladno uvjetima Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, ur.broj: 7162/19 od 24. srpnja 2019. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) te Zapisniku o pregledu i ocjeni prijava pristiglih po objavi Javnog poziva, ur.broj: 9030/19 od 30. rujna 2019. godine, financijska sredstva biti će dodijeljena sljedećim korisnicima:

REDNI BROJ

 

     NAZIV UDRUGE/NEPROFITNE ORGANIZACIJE

1.

KUGLAČKI KLUB RAKOVICA

2.

HKUD ŠIROKA KULA

3.

KUGLAČKI KLUB KARLOBAG

4.

KONJIČKI KLUB ANA

5.

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

6.

ŽENSKI KUGLAČKI KLUB PLITVICE

7.

ASTRONOMSKO DRUŠTVO KORENICA

8.

RUKOMETNI KLUB PERUŠIĆ

9.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA (LAG LIKA)

10.

UDRUGA ŽENA SPORTSKE REKREACIJE OTOČAC

11.

ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB OTOČAC

12.

ŠAHOVSKI KLUB KORENICA

13.

KICKBOXING KLUB „TIGAR“ SLUNJ

14.

PLANINARSKO DRUŠTVO MRSINJ

15.

NOGOMETNI KLUB EUGEN KVATERNIK, RAKOVICA

16.

NOGOMETNI KLUB SLUNJ

17.

UDRUGA SPECIJALACA DOMOVINSKOG RATA „TIGAR“ GOSPIĆ

18.

ATLETSKI KLUB PLITVICE

19.

NOGOMETNI KLUB LIKA 95

20.

HRVATSKI CENTAR ZA AUTOHTONE VRSTE RIBA I RAKOVA KRŠKIH VODA

21.

BICIKLISTIČKI KLUB „CRNA KRALJICA PLITVICE“

22.

HKUD „VRILO“ LOVINAC

23.

ZAJEDNICA SPORTOVA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

24.

LIKOVNA UDRUGA LIKA

25.

KUGLAČKI KLUB PLITVICE

26.

PLANINARSKI SAVEZ LIČKO –SENJSKE ŽUPANIJE

27.

NOGOMETNI KLUB PERUŠIĆ

28.

UDRUGA JE MI MLADI

29.

HRVATSKI HRVAČKI SAVEZ

30.

ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB GOSPIĆ

31.

ZIR – ZAJEDNICA I RAZVOJ

32.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU „TRAMUNTANA“

33.

LIČKA EKOLOŠKA AKCIJA

34.

ZAKLADA ZA STUDENTE VELEUČILIŠA U ŠIBENIKU

35.

PLANINARSKI KLUB GORŠTAK

36.

UDRUGA „INOVATIVNI PROJEKTI“ INO-PRO

37.

UPRIS – UDRUGA ZA PRIRODOSLOVNA ISTRAŽIVANJA

38.

HRVATSKA AKADEMSKA ZAJEDNICA

39.

ŽENSKI RUKOMETNI KLUB DRENAK

40.

HRVAČKI KLUB METALAC

41.

NOGOMETNI KLUB PLITVICE

42.

HVIDRA SABORSKO

S korisnicima će biti sklopljeni Ugovori o dodjeli financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera.

Udruge i neprofitne organizacije kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju pravo podnijeti prigovor ravnatelju Ustanove u roku od 8 dana od dana objave ove Obavijesti.

 

Ravnatelj

                                                                                                                                           Tomislav Kovačević

 


JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA IZ PRORAČUNA JAVNE USTANOVE „NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA“

 

 

UVJETI PRIJAVE 

I.

 

U proračunu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) za 2019. godinu planirana su novčana sredstva za dodjelu udrugama i neprofitnim organizacijama.

Ustanova poziva sve udruge i neprofitne organizacije čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Ustanove, registrirane za neko od područja djelovanja navedenih u Klasifikaciji djelatnosti udruga, a kojima su financijska sredstva potrebna  radi provođenja aktivnosti koje potiču zaštitu prirode, održivi razvoj, ruralni razvoj te povećanje ekološke spoznaje, razvoj lokalne poljoprivrede i održivog turizma, unapređuju sigurnost kretanja u prirodi, zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara, razvoj sporta i sportskih aktivnosti te organizaciju sportskih manifestacija, a naročito za programe koji su usmjereni na razvoj Ustanove i šire destinacije, da se prijave za dodjelu financijskih sredstava.

Udruge i neprofitne organizacije koje se prijave na Javni poziv trebaju imati podmirene ugovorne obveze prema Ustanovi.

Nakon realizacije aktivnosti za koje su dodijeljena financijska sredstva, udruge i neprofitne organizacije su dužne Ustanovi dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima i to najkasnije do 31. siječnja 2020. godine.

KRITERIJ ZA ODABIR

II.

 

Prednost prilikom odabira imat će Korisnici koji provode sljedeće aktivnosti odnosno potiču:

 • zaštitu prirode
 • održivi razvoj
 • ruralni razvoj
 • povećanje ekološke spoznaje
 • razvoj lokalne poljoprivrede
 • razvoj održivog turizma
 • unapređuju sigurnost kretanja u prirodi
 • zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara
 • razvoj sporta, sportskih aktivnosti i organizaciju sportskih manifestacija te
 • naročito potiču programe koji su usmjereni na razvoj Ustanove i šire destinacije.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

III.

 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati:

 1. ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac za prijavu (preuzima se na web stranici Ustanove)
 2. izvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od 2 mjeseca od dana objave javnog poziva) ili ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge odnosno ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH
 3. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema RH (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva).
 4. izjava o ispunjavanju preuzetih obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora.
 5. dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge/neprofitne organizacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (navedeno se dokazuje uvjerenjem/potvrdom nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika koja je potpisala obrazac za dodjelu sredstava i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju).

Dokumentacija treba biti potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.

NAČIN PRIJAVE

IV.

 

Prijave se mogu dostaviti:

 1. osobno od 7 do 15 sati u pisarnicu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – javni poziv - donacije 2019“
 2. preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, s naznakom: „Ne otvaraj – javni poziv - donacije 2019“.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

V.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave odnosno od 24. srpnja 2019. godine do 23. kolovoza 2019. godine zaključno.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE I NAČIN OBJAVE

VI.

 

Odluku o odabiru donosi ravnatelj Ustanove na prijedlog Povjerenstva, u roku od 60 dana računajući od zadnjeg dana roka za dostavu prijava.

Popis odabranih udruga/neprofitnih organizacija koje će biti financirane iz proračuna Ustanove biti će objavljen na web stranici Ustanove te će s istima biti sklopljen ugovor o dodjeli financijskih sredstava.

 

U Plitvičkim Jezerima 24. srpnja 2019. godine

Ur. broj: 7162/19

                                                                                                                           Ravnatelj

                                                                                                                    Tomislav Kovačević

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (pravnica u Odjelu PKO, Josipa Matanić) radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili u istom vremenu na broj: 099/2767-389.

Izjava o uredno ispunjenim obvezama

Obrazac za prijavu - pdf format

Obrazac za prijavu - word format

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama

Upute za prijavitelje