Službenik za zaštitu podataka

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ ,Tomislav Kovačević donosi sljedeću:

O D L U K U

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

I.

Službenikom za zaštitu osobnih podataka Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova), imenuje se Josipa Matanić, zaposlena na radnom mjestu pravnice u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova.

II.

U svojstvu službenika za zaštitu osobnih podataka, radnica Josipa Matanić obavljat će dužnosti propisane člankom 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

III.

Radnica Josipa Matanić dužna je čuvati povjerljivost svih podatka i informacija koje sazna u obavljanju dužnosti službenika za zaštitu podatka, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti.

IV.

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka, Ustanova će obavijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka i to najkasnije u roku od mjesec dana od dana donošenja ove Odluke.

V.

Službene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka iz točke I. ove Odluke, Ustanova će učiniti javno dostupnima na svojim web stranicama.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

U Plitvičkim Jezerima, 22. svibnja 2018.

Ur. broj: 4006/18

                                                                                                                                                                Ravnatelj

                                                                                                                                                                   Tomislav Kovačević