JAVNI POZIV za sudjelovanje u projektu „Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima u Nacionalnom parku Plitvička jezera“

Urednik Novosti

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje

JAVNI POZIV

za sudjelovanje u projektu „Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima u Nacionalnom parku Plitvička jezera“

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prijava za sudjelovanjem u projektu „Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima u Nacionalnom parku Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Projekt).

Standardizirani podaci se odnose na nacrte, speleološke zapisnike i fotografije.

Javni poziv se objavljuje na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr). Prijave se zaprimaju od dana objave ovog Javnog poziva do 1. siječnja 2022. godine.

2. CILJ I OPIS PREDMETA JAVNOG POZIVA

Speleološki objekti u smislu Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/201315/201814/2019) su prirodno formirane podzemne šupljine (špilje, jame, ponori i dr.), kao i njihovi dijelovi. Navedeni objekti su dio nežive prirode i sastavnica georaznolikosti. Od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu.

Za speleološke objekte izrađuje se katastar koji uspostavlja i vodi Ministarstvo u sklopu Informacijskog sustava zaštite prirode.

Speleološkim objektom koji se nalazi na zaštićenom području i/ili je posebno zaštićeno područje i/ili dio područja ekološke mreže upravlja nadležna javna ustanova sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode i posebnog propisa.

U cilju prikupljanja podataka o speleološkim pojavama, izrade baze speleoloških objekata (katastar) te uspostave monitoringa radi očuvanja i zaštite speleoloških pojava i s njima povezanih ekosustava i prirodnih resursa, Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera započinje projekt „Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima u Nacionalnom parku Plitvička jezera“.

Područje Nacionalnog parka Plitvička jezera (dalje u tekstu: Nacionalni park) je jedno od najslabije speleološki istraženih područja u Republici Hrvatskoj što je jasno vidljivo u Katastru speleoloških objekta Republike Hrvatske. Na širem području Nacionalnog parka (do približno 500 metara od granica) do sada je utvrđeno postojanje 114 speleoloških objekata, a preliminarni rezultati analize LIDAR podataka pokazuju postojanje još stotine novih. Navedeni speleološki objekti, uz određene iznimke, nisu speleološki istraženi. Speleološke objekte (špilje i jame) istražuju brojne speleološke udruge. Provođenjem poslovne suradnje sa samo jednom od udruga ne bi se dobili željeni rezultati zbog velikog broja objekata te bi takva istraživanja trajala desecima godina.

Raspisivanjem ovog Javnog poziva biti će omogućen istovremen rad više udruga na istraživanju novih speleoloških objekata, a što je uobičajeno u speleologiji te je temelj Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Svakih šest mjeseci, od dana objavljivanja ovog Poziva, do istaka trajanja projekta, provest će se otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima

3. SPELEOLOŠKI OBJEKTI NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA

Područje Nacionalnog parka Plitvička jezera građeno je od karbonatnih stijena (uglavnom vapnenaca i dolomita) iz razdoblja mezozoika, na kojima se razvio krški reljef bogat površinskim i podzemnim reljefnim oblicima od kojih je velik broj skriven u podzemlju, još uvijek neotkriven i neistražen

Speleološki objekti su, sa stajališta zaštite prirode, izuzetno značajni jer su stanište brojnim rijetkim i zaštićenim vrstama, te su bogati špiljskim ukrasima koji nastaju tisućama godina.

S morfološkog gledišta, na ovom području razlikujemo pojavu špilja oblikovanih ispod sedrenih slapišta karakterističnih za Gornja jezera i špilja nastalih erozijsko-korozijskim procesima u okršenim karbonatnim stijenama, nastalim milenijskim radom površinskih i podzemnih voda.

Dosad je na području Nacionalnog parka istraženo oko 100 speleoloških objekata, od kojih je najdulja špilja Golubnjača (u kanjonu Korane) duga 165 m, a najdublja jama je Čudinka, duboka 203 m.

Godine 1964. unutar Nacionalnog parka Plitvička jezera, tri špilje smještene u kanjonu Donjih jezera i rijeke Korane, proglašene su geomorfološkim spomenicima prirode, a to su:

  • Špilja Šupljara – nastala urušavanjem dna ponikve, odnosno svoda špilje. Ima tri dvorane spojene prostranim hodnikom, ukupne dužine 68 m. U jednom hodniku nekoliko je gomoljastih ukrasa kao i jedan stalagnat, špiljski stup nastao spajanjem stalaktita i stalagmita. Jedina je špilja otvorena za posjećivanje.
  • Crna pećina (Vile jezerkinje) – naziv Crna dobila je zbog nakupina guana (šišmišji izmet), a poznata je i pod imenom Pećina vile jezerkinje, zbog sigaste tvorevine koja je podsjećala na vilu. Sastoji se od donje i gornje dvorane, ukupne dužine 105 m.
  • Špilja Golubnjača – ima veliko predvorje i dvije dvorane ukupne dužine 165 m, te se odlikuje bogatstvom špiljskih ukrasa. Špilja je u svrhu očuvanja, kao i Crna pećina, zatvorena za posjećivanje.

4. TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

Na Javni poziv se može prijavit svaka udruga odnosno organizacija ili institucija registrirana za obavljanje speleološke djelatnosti.  

5. NAMJENA 

Speleološko istraživanje Nacionalnog parka Plitvička jezera i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima.

6. PODACI O ISTRAŽENIM OBJEKTIMA

Otkup standardiziranih podataka obavljat će se svakih 6 mjeseci trajanja projekta, čiji je završetak predviđen za 2022. godinu.

Pravila predaje, sadržaj i kvaliteta podataka o objektima istovjetna su onima iz Protokola radnih procesa Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske, dostupan na poveznici http://natura2000.dzzp.hr/speleo/download/1.%20Protokol_Katastar_speleoloskih_objekata_RH_ver3.pdfuz sljedeće razlike:

  • GPS koordinate i pločica na ulazu su obvezne
  • mjerenja u objektu moraju biti obavljena laserskim daljinomjerom
  • nacrt mora biti digitalan u vektorskom obliku, sa sastavnicom
  • predaje se minimalno 10 fotografija ulaza i prostora

7. DODJELA NAKNADA

Dodjela naknada za istraživanje i otkup podataka se regulira posebnim ugovorima, a dodjeljuju se isključivo prijaviteljima koji su speleološke udruge dok se institucijama sa speleološkom djelatnošću naknade ne dodjeljuju. Iznos naknade ovisi o dubini ili duljini predanog objekta prema definiranoj tablici:

Tip prostoraNije potopljenNije potopljenNije potopljenNije potopljenNije potopljenNije potopljenPotopljen
 Duljina (m) 5-4950-99100-199200-299300-399≥ 400≥ 1
 Dubina (m) 5-2425-4950-7475-99100-149≥ 150≥ 1
 Naknada 900 kn1200 kn1500 kn1800 kn2100 knŠpilje 6 kn/m
Jame 15 kn/m
+ 18 kn/m

8. OBVEZE PRIJAVITELJA 

Prijavitelji su dužni izvršavati istraživanje speleoloških objekta sukladno pravilima struke i propisima Republike Hrvatske te po obavljenom istraživanju dostaviti Izvješće s podacima sukladno točki 6. ovog Javnog poziva, a za koje će biti izvršen otkup.

9. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE 

Prijava za sudjelovanje u Projektu mora sadržavati:

1. Osnovne podatke o prijavitelju – naziv, adresa, oib, kontakt

2.Prijedlog istraživanja speleološkihobjekata u Nacionalnom parku Plitvička jezera. 

3. Izvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od 2 mjeseca od dana objave javnog poziva) ili ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge iz kojeg je razvidno bavljenje speleološkim istraživanjima

Prijava se podnosi (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalje na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, Znanstveno – stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima“

Prijave je moguće podnijeti do 1. siječnja 2022. godine.

S prijaviteljima će se sklopiti Sporazumi u kojima će se pobliže odrediti međusobna prava i obveze, a šestomjesečni otkupi standardiziranih podataka regulirat će se ugovorima.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Ustanova zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva.

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima 05. veljače 2020. godine

Ur. broj: 415/2019

Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka (Stručni voditelj – Kazimir Miculinić radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili u istom vremenu na broj: 053/751-134 i 099/2767-204 ili na e-mail: kazimir.miculinic@np-plitvicka-jezera.hr.)