Natječaj za posao na određeno vrijeme

Urednik Natječaji za posao

Natječaj je objavljen u NN br. 17od 21. veljače 2018. godine. Zadnji dan za prijavu –  1. ožujka 2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos službenika/namještenika (m/ž) na određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

 

I             SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKH POSLOVA

I.I.         ODJEL RAČUNOVODSTVA

I.I.1.      Računovodstveni referent osnovnih sredstava i sitnog inventara (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca (radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg službenika)

Uvjeti za rad:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva

– znanje rada na računalu, poznavanje MS Office paketa

 

II            PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

II.I.        ODSJEK VODOVODA I ODVODNJE

II.I.1.     Rukovatelj pumpnih postrojenja vodovoda i odvodnje – strojarskog usmjerenja (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca (namještenik; do predaje vodnih građevina odnosno najkasnije do 31.12.2019.)

Uvjeti za rad:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme strojarskog smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva

– osposobljenost za rukovanje pumpnim postrojenjem

 

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu

– presliku potvrde o osposobljenosti za rukovanje pumpnim postrojenjem (za radno mjesto: rukovatelj pumpnih postrojenja vodovoda i odvodnje – strojarskog usmjerenja)

– presliku osobne iskaznice

– presliku domovnice

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno – stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – računovodstveni referent osnovnih sredstava i sitnog inventara“ ili „Za natječaj – rukovatelj pumpnih postrojenja vodovoda i odvodnje – strojarskog usmjerenja“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 16. veljače 2018.

Ur. broj: 995/18

 

 Ravnatelj

Tomislav Kovačević