Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice – prosinac 2021.

Urednik Natječaji za posao

KLASA: 112-03/21-02/03

URBROJ: 2125/84-01/4-21-1 

Plitvička Jezera, 01. prosinca 2021.

Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 6. Zakona o zaštite prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 14. stavka 1. podstavka 6. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“

Ravnatelja/ravnateljicu javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće i na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih ili društvenih područja
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:

  • životopis
  • preslik diplome
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
  • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama)
  • koncepciju rada i razvoja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“


Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivati će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene koncepcije rada i razvoja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti kandidata/tkinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mzoe.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove “Nacionalni park Plitvička jezera (https://www.np-plitvicka-jezera.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, s naznakom: »Ne otvaraj – Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ravnateljice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“

Natječaj za ravnatelja – prosinac 2021.