NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS – ODREĐENO VRIJEME – VODITELJ OJ HOTEL JEZERO – TRAVANJ 2023.

Urednik Natječaji za posao, Novosti

Na temelju članka 24. stavka 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022), članka 6. stavka 1. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (Klasa: 006-01/22-02/02, Urbroj: 2125/84-01/1-22-1) od 17. srpnja 2022. godine i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a sukladno prethodnoj suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/23-01/3, Urbroj: 517-02-1-1-1-23-84 od 13. ožujka 2023. godine) ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:

I              PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.I.          OJ HOTEL JEZERO

I.I.1.       Voditelj OJ  (m/ž) -1 izvršitelj na određeno vrijeme s probnim radom 6 mjeseci

                Uvjeti:

 • VSS –  VII/1  stupanj stručne spreme hotelijersko-ugostiteljskog smjera,
 • najmanje tri godine radnog iskustva u struci na rukovodećem mjestu,
 • znanje dva svjetska jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu (ispunjen i vlastoručno potpisan Prijavni obrazac koji je kandidatima dostupan na službenim web stranicama Ustanove www.np-plitvicka-jezera.hr ) na natječaj kandidati moraju priložiti:

 • životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)
  • presliku diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi (strane svjedodžbe/diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, osnova osiguranja, trajanje staža osiguranja, radno vrijeme, stvarna i potrebna stručna sprema
  • presliku ugovora o radu kod poslodavca ili potvrdu poslodavaca o radnom iskustvu u struci na rukovodećem mjestu
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koji se objavljuju na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. i 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju):

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja mogu se dostavi osobno u pisarnicu Ustanove (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, Plitvička Jezera, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili slati na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom:„Za natječaj – voditelj OJ hotel Jezero“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Ustanova pridržava pravo obustave (poništenja) postupka javnog natječaja.

U Plitvičkim Jezerima, 3. travnja 2023.

KLASA: 112-03/23-02/02

URBROJ: 2125/84-04-01/2-23-1

Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Oglas

Prijavni obrazac