Natječaj za prijam u radni odnos – pripravnik (m/ž) – određeno

Urednik Natječaji za posao, Novosti

Na temelju članka 24. stavka 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20 ) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a sukladno prethodnoj suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/22-01/04, Urbroj: 517-02-1-1-1-22-102 od 24. ožujka 2022. godine) ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos pripravnika (m/ž) na određeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:

I               SLUŽBA EKONOMSKO – FINANCIJSKIH POSLOVA

I.I.           ODJEL PLANA I ANALIZE

I.I.1.       Planer – analitičar – pripravnik  (m/ž) -1 izvršitelj na određeno vrijeme – 12 mjeseci

                Uvjeti:

  • VSS-VII/I stupnja stručne spreme ekonomskog smjera,
  • znanje rada na računalu, uz odlično poznavanje MS Office Excel paketa.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu

– presliku osobne iskaznice

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– ispunjen i vlastoručno potpisan Prijavni obrazac (Prijavu) koji je kandidatima dostupan na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje se prvi puta zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koji se objavljuju na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. i 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju):

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama odnosno od 29. travnja 2022. godine do 7. svibnja 2022. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Ustanova zadržava pravo da po objavljenom natječaju ne odabere niti jednog kandidata.

Ustanova ne osigurava smještaj izabranom kandidatu na području NP Plitvička jezera.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja mogu se dostavi osobno u pisarnicu Ustanove (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, Plitvička Jezera, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili slati na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom:„Za natječaj – pripravnik – planer – analitičar“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 27. travnja 2022.

KLASA: 112-03/22-02/02

URBROJ: 2125/84-04-01/2-22-1

Ravnatelj:

Tomislav Kovačević

Natječaj za prijam u radni odnos pripravnik (m/ž) na određeno vrijeme

Obrazac za prijavu