Odluka o koncesijskom odobrenju – 39. Plitvički maraton

Urednik Natječaj za koncesijsko odobrenje

Plitvička Jezera, 29. siječnja 2024. godine

KLASA: 360-02/24-05/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-24-2

Temeljem članka 189. stavka 2. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, dalje u tekstu: ZZP), članka 15. stavka 1. Pravilnika o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području („Narodne novine“ br. 9/2021) te čl. 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ sa sjedištem u Plitvičkim Jezerima, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, OIB: 91109303119, zastupana po ravnatelju Tomislavu Kovačeviću (dalje u tekstu: Davatelj koncesijskog odobrenja; Ustanova) donosi

ODLUKU

o koncesijskom odobrenju

 za održavanje međunarodne sportske priredbe – „39. Plitvički maraton“

I.

Daje se organizatoru sportskog natjecanja ATLETSKI KLUB PLITVICE sa sjedištem u Plitvičkim Jezerima, Mukinje 31, OIB: 19220540764 (dalje u tekstu: Korisnik koncesijskog odobrenja) koncesijsko odobrenje za održavanje međunarodne sportske priredbe – „39. Plitvički maraton“ u zaštićenom području – Nacionalnom parku „Plitvička jezera“.

II.

Sportsko natjecanje iz toč. I. ove Odluke održat će se dana 31. svibnja (petak), 1. lipnja (subota) i 2. lipnja (nedjelja) 2024. godine u zaštićenom području Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ i to na relaciji Mukinje (Plitvička Jezera) – Drežničko Selište (državna cesta DC 429) u pravcu Zagreba – selo Poljanak (državna cesta DC 42) – Plitvički Ljeskovac – Velika Poljana (iza hotela „Plitvice“) – Mukinje (Plitvička Jezera).

III.

Korisnik koncesijskog odobrenja održavanjem sportskog natjecanja ne smije ni na koji način negativno utjecati na zaštićeno područje Nacionalnog parka „Plitvička jezera“, te je dužan poštivati slijedeće uvjete zaštite prirode:

  • mora osigurati sakupljanje i odvoz otpada koji nastane uslijed pripreme i nakon održavanja sportskog natjecanja, te otpad zbrinuti na zakonom propisani način;
  • mora nakon održanog sportskog natjecanja ukloniti svu postavljenu opremu, banere i slične promidžbene materijale postavljene na zaštićenom području;
  • ne smije remetiti bukom ili jakim svjetlom postojeći noćni mir područja;
  • mora se pridržavati svih odredbi Zakona o zaštiti prirode i drugih podzakonskih akata te uputa ovlaštenih službenih osoba Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.

IV.

Korisnik koncesijskog odobrenja za održavanje sportskog natjecanja iz toč. I. i II. ove Odluke obvezan je platiti Davatelju koncesijskog odobrenja jednokratnu naknadu u paušalnom iznosu od 330,00 eura uvećanu za pripadajući PDV.

V.

Obzirom se radi o koncesijskom odobrenju radi obavljanja jednokratnih djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini, temeljem ove Odluke ne sklapa se ugovor o koncesijskom odobrenju.

VI.

Ova Odluka objavit će se na službenim web stranicama Davatelja koncesijskog odobrenja.

VII.

Žalba na ovu Odluku ne odgađa njezino izvršenje.  

Obrazloženje

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ zaprimila je dana 22. siječnja 2024. godine (Klasa. 360-02/24-05/01, Urbroj: 0-24-1) od udruge ATLETSKI KLUB PLITVICE (skraćeni naziv: A.K. Plitvice) sa sjedištem u Plitvičkim Jezerima, Mukinje 31, OIB: 19220540764, zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za održavanje međunarodne sportske priredbe „39. Plitvički maraton“ u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“ (31. svibnja, 1. lipnja i 2. lipnja 2024. godine) s prilogom (Troškovnik za 39. Plitvički maraton).

Iz podnesenog zahtjeva proizlazi da je  udruga osnovana 9. ožujka 2017. godine, koja je u proteklih sedam godina svog postojanja nastupila na više od 400 natjecanja diljem Republike Hrvatske i inozemstva. A.K. Plitvice je član Hrvatskog atletskog saveza i aktivno sudjeluje u natjecanjima pod okriljem Hrvatskog atletskog saveza, a u zadnjih šest su nastupali s dvije ekipe i na Kontinentrail ligi gdje su ostvarili odlične rezultate. A.K. Plitvice je u 2023. godini uspješno organizirao „38. Plitvički maraton“, Rastoke trail u Slunju, kao i Barać Forest Trail te je pokrenuo i ultramaraton Plitvice – Aržano u čast prve žrtve Domovinskog rata, hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića.

Iz priloženog troškovnika za organizaciju 39. Plitvičkog maratona proizlazi da je A.K. Plitvice detaljno razradio troškovničke stavke prema količinama i iznosima za organizaciju 39. Plitvičkog maratona te ukupni troškovi potrebni za organizaciju iznose 102.055,00 eura.

            Člankom 188. stavkom 1. ZZP-a propisano je da javne ustanove mogu dati koncesijsko odobrenje pravnim ili fizičkim osobama na vrijeme do pet godina za gospodarsko korištenje prirodnih dobara i/ili obavljanje drugih dopuštenih djelatnosti na zaštićenom području i speleološkom objektu kojima upravljaju.

            Člankom 189. stavkom 2. podstavkom 1. ZZP-a propisano je da se iznimno koncesijsko odobrenje može dati neposredno na zahtjev bez prikupljanja ponuda za obavljanje djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini, te je u stavku 3. istog članka propisano da takvu odluku o koncesijskom odobrenju donosi ravnatelj nadležne javne ustanove.

            Člankom 15. stavkom 1. Pravilnika o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području (NN br. 9/21) propisano je da se koncesijsko odobrenje može dati neposredno na zahtjev bez prikupljanja ponuda za obavljanje jednokratnih djelatnosti  ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini.

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ kao davatelj koncesijskog odobrenja smatra da je zahtjev A.K. Plitvice osnovan, te daje A.K. Plitvice koncesijsko odobrenje za održavanje međunarodne sportske priredbe – „39. Plitvički maraton“, koja priredba će se održati dana 31. svibnja (petak), 1. lipnja (subota) i 2. lipnja (nedjelja) 2024. godine u zaštićenom području Nacionalnog parka „Plitvička jezera“

Davatelj koncesijskog odobrenja smatra da će A.K. Plitvice kao sportska udruga osnovana s ciljem planskog i organiziranog poticanja, promicanja, unaprjeđivanja i razvoja atletskog sporta te sportskih vrijednosti na području Općine Plitvička Jezera i Ličko-senjske županije, koja je u proteklom razdoblju pridonijela promicanju i unapređenju atletskog sporta na području Lika destinacije, na profesionalan i odgovoran način organizirati „39. Plitvički maraton“.

Visinu novčane naknade za davanje koncesijskog odobrenja Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ utvrdila je sukladno načinu utvrđivanja novčane naknade (obračunskoj jedinici – paušal) iz Priloga Pravilnika o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području (za grupu djelatnosti: „Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti te djelatnosti aktivnog i pustolovnog turizma“).

Člankom 191. stavkom 4. ZZP-a propisano je da se u slučaju iz članka 189. stavka 2. ZZP-a ne sklapa ugovor o koncesijskom odobrenju.

Člankom 190. stavkom 2. ZZP-a propisano je da žalba na odluku o koncesijskom odobrenju ne odgađa njezino izvršenje.

Na osnovi utvrđenog činjeničnog stanja, a suglasno navedenim propisima riješeno je kao u izreci ove Odluke.

Za Davatelja koncesijskog odobrenja:

  Ravnatelj

Tomislav Kovačević

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

             Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u roku petnaest (15) dana od dana primitka ove Odluke. Žalba se podnosi pisano u dva primjerka putem Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.

            Na žalbu se plaća 6,64 eura upravne pristojbe prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 156/22)

Dostaviti:

  • ATLETSKI KLUB PLITVICE, Mukinje 31, 53 231 Plitvička Jezera
  • Ured ravnatelja, ovdje
  • Arhiva, ovdje

Odluka koncesijsko odobrenje – 39. Plitvički maraton