Monitoring

Monitoring pokazatelja odgovornih za kvalitetu vode, eutrofikaciju i proces osedravanja – provode ga djelatnici Službe zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja NP Plitvička jezera. Mjesečni monitoring se provodi prema preporukama znanstvenih istraživanja, kontinuirano od 2006. godine, na 20-tak postaja.

Monitorin i laboratoriji ZSC-a „dr. Ivo Pevalek“ (foto: Arhiva NPPJ)

Monitorin i laboratoriji ZSC-a „dr. Ivo Pevalek“ (foto: Arhiva NPPJ)

Monitoring hidroloških pokazatelja – stalna hidrološka praćenja započela su 1951. godine uspostavom hidroloških postaja kojih danas u Nacionalnom parku ima 14. Na postajama se kontinuirano prate vodostaji i protoci, a podatke prikuplja i obrađuje Državni hidrometeorološki zavod. Na pojedinim vodotocima hidrološka mjerenja brzine i protoka provode samostalno i djelatnici Službe zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja NP Plitvička jezera.

Mreža hidroloških postaja NP Plitvička jezera

Mreža hidroloških postaja NP Plitvička jezera

Nacionalni monitoring voda – provode Hrvatske vode (Glavni vodnogospodarski laboratorij) na temelju Uredbe o standardu kakvoće voda (NN br. 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16). Monitoring obuhvaća dva najveća jezera, Prošćansko i jezero Kozjak, te Crnu Rijeku, a provodi se jednom mjesečno tijekom cijele godine.