Monitoring

Monitoring i laboratoriji ZSC-a „dr. Ivo Pevalek“ (foto: Arhiva NPPJ)

Monitoring i laboratoriji ZSC-a „dr. Ivo Pevalek“ (foto: Arhiva NPPJ)

Monitoring pokazatelja odgovornih za kvalitetu vode, eutrofikaciju i proces osedravanja – provode ga djelatnici Službe zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja NP Plitvička jezera. Mjesečni monitoring se provodi prema preporukama znanstvenih istraživanja, na 20-tak postaja.

Mreža hidroloških postaja NP Plitvička jezera

Mreža hidroloških postaja NP Plitvička jezera

Monitoring hidroloških pokazatelja – stalna hidrološka praćenja započela su 1951. godine uspostavom hidroloških postaja kojih danas u Nacionalnom parku ima 14. Na postajama se kontinuirano prate vodostaji i protoci, a podatke prikuplja i obrađuje Državni hidrometeorološki zavod. Na pojedinim vodotocima hidrološka mjerenja brzine i protoka provode samostalno i djelatnici Službe zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja NP Plitvička jezera.

Nacionalni monitoring voda – Hrvatske vode (Glavni vodnogospodarski laboratorij) provode nadzorni monitoring na četiri mjerne postaje površinskih voda i tri mjerne postaje podzemnih voda na području NP Plitvička jezera. Prate se elementi definirani Uredbom o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16) i ocjenjuje ekološko i kemijsko stanje tijela površinske vode, odnosno kemijsko i količinsko stanje tijela podzemne vode. Monitoring površinskih voda provodi se jednom mjesečno na postajama Prošćansko jezero, jezero Kozjak, Crna Rijeku i Korana dok se monitoring podzemnih voda provodi četiri puta godišnje na postajama izvor Crne Rijeke, izvor potoka Plitvica i izvorište Vrelo Koreničko.