Djelomični rezultati oglasa – Turistička sezona 2024. – Služba prihvata

Urednik Natječaji za posao, Novosti

(Oglas od 4. siječnja 2024. godine (Klasa: 112-03/23-02/08, Ur.broj: 2125/84-01/4-23-1) objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

II            SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.1.       Turistički vodič – 3 izvršitelja

R.br.R. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 247Hrgota Darjana (1987)
 500Špoljarić Tomislav (1998)
 783Gašparović Valentina (1997)

II.2.       Recepcioner ulaznih recepcija – 4 izvršitelja

R.br.R. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 37Prebeg Ivan (1989)
 423Šorak Dragana (1975)
 443Brozinčević Mateja (1988)
 511Rapo Ivana (1985)

II.3.       Informator – 40 izvršitelja

R.br.R. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 5Jurić Anita (1988)
 15Špehar Ivana (1997)
 20Brajdić Mirela (1986)
 40Katić Lorin Marija (2003)
 54Vašarević Danijel (2005)
 66Golić Marija (1991)
 72Mesić Tina (2004)
 110Šunjić Zvonimir (1995)
 123Mrla Nikolina (1997)
 124Mesić Korana (2001)
 158ABarić Krešimir (1984)
 242Bićanić Tomislav (2005)
 264Čop Dolores (2003)
 319Jurković Mario (1998)
 339Nikšić Andrea (1994)
 340Pribić Anja (2005)
 345Karakaš Nikolina (2002)
 370Parkhimovich Daria (2004)
 393Šimić Daniela (1987)
 401Vuković Anaelle Marie (1991)
 414Bogdanić Marina (1978)
 426Gašljević Marija (2003)
 427Jukić Maria Magdalena (2003)
 439Pintar Tatjana (1994)
 440Matasić Sara (1996)
 441Mudrovčić Dora (1998)
 488Katić Nikola (1995)
 498Kostelac Davor (1968)
 535Špoljarić Lana (2005)
 593Grdić Antonia (1991)
 594Končar Slavica (1968)
 681Vrban Grgur (1989)
 682Hodak Teo (2003)
 700Franjković Josipa (1996)
 702Majnarić Dominik (1998)
 718Pavlić Nives (2003)
 729Bićanić Ivana (1982)
 761Stilinović Mario (1971)
 764Perković Lea (2006)
 797Mladenovski Aleksandar (1993)

II.4.       Informator – blagajnik parkinga – 8 izvršitelja

R.br.R. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 23Vuković Predrag (1990)
 218Turkalj Tanja (1991)
 281Hodak Matešić Božana (1990)
 321Bićanić Josip (1999)
 473Bićanić Ivana (1995)
 562Nikolić Lovro (2002)
 710Paviličić Josip (1988)
 705Babić Ante (2002)

Napomene:

  • prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je po pozivu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac)
  • ukoliko se utvrdi da izabrani kandidat ima zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Ustanova će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;
  • Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;
  • Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabranog kandidata prihvaća li sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni 2024.;
  • ukoliko izabrani kandidati odustane od ponuđenog radnog mjesta poziva se da o tome pisano izvijesti Ustanovu;
  • u slučaju odustajanja izabranog kandidata i/ili prestanaka sklopljenog ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2024., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objaviti izmjene i dopune rezultata predmetnog oglasa odnosno objaviti ponovno oglas ili isti poništiti.

U Plitvičkim Jezerima 12. ožujka 2024.

KLASA: 112-03/23-02/08

URBROJ: 2125/84-04-01/2-24-819

                                                                                                                                              Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Djelomični rezultati oglasa