Djelomični rezultati oglasa – Turistička sezona 2024. – za radno mjesto čuvar

Urednik Natječaji za posao, Novosti

(Oglas od 4. siječnja 2024. godine (Klasa: 112-03/23-02/08, Ur.broj: 2125/84-01/4-23-1) objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

 V           SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

V.2.       Čuvar – 7 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 73Malnar Vuković Danijela
 211Rosandić Ivan (1961)
 212Tonković Tomislav (1984)
 248Lukač Mario (1984)
 371Orešković Karlo (1996)
 375Uremović Leo (1987)
 418Knežević Marko (1997)

Napomene:

  • prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je po pozivu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac)
  • ukoliko se utvrdi da izabrani kandidat ima zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Ustanova će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;
  • Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;
  • Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabranog kandidata prihvaća li sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni 2024.;
  • ukoliko izabrani kandidat odustane od ponuđenog radnog mjesta poziva se da o tome pisano izvijesti Ustanovu;
  • u slučaju odustajanja izabranog kandidata i/ili prestanaka sklopljenog ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2024., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objaviti izmjene i dopune rezultata predmetnog oglasa odnosno objaviti ponovno oglas ili isti poništiti

U Plitvičkim Jezerima 3. travnja 2024.

KLASA: 112-03/23-02/08

URBROJ: 2125/84-04-01/2-24-822

                                                                                                                                             Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Djelomični rezultati oglasa