II. JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ISTRAŽIVANJE I OTKUP STANDARDIZIRANIH PODATAKA O SPELEOLOŠKIM OBJEKTIMA U NACIONALNOM PARKU PLITVIČKA JEZERA“

Urednik Novosti

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje

II. JAVNI POZIV

ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ISTRAŽIVANJE I OTKUP STANDARDIZIRANIH PODATAKA O SPELEOLOŠKIM OBJEKTIMA U NACIONALNOM PARKU PLITVIČKA JEZERA“

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prijava za sudjelovanjem u projektu „Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima u Nacionalnom parku Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Projekt).

Standardizirani podaci se odnose na nacrte, speleološke zapisnike i fotografije.

Javni poziv se objavljuje na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr). Prijave se zaprimaju od dana objave ovog Javnog poziva do 31. prosinca 2024. godine.

2. CILJ I OPIS PREDMETA JAVNOG POZIVA

Speleološki objekti u smislu Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/201315/201814/2019) su prirodno formirane podzemne šupljine (špilje, jame, ponori i dr.), kao i njihovi dijelovi. Navedeni objekti su dio nežive prirode i sastavnica georaznolikosti. Od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu.

Za speleološke objekte izrađuje se katastar koji uspostavlja i vodi Ministarstvo u sklopu Informacijskog sustava zaštite prirode.

Speleološkim objektom koji se nalazi na zaštićenom području i/ili je posebno zaštićeno područje i/ili dio područja ekološke mreže upravlja nadležna javna ustanova sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode i posebnog propisa.

U cilju prikupljanja podataka o speleološkim pojavama, izrade baze speleoloških objekata (katastar) te uspostave monitoringa radi očuvanja i zaštite speleoloških pojava i s njima povezanih ekosustava i prirodnih resursa, Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera 2020. godine započela je projekt „Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima u Nacionalnom parku Plitvička jezera“. Slijedom ostvarenih rezultata prikupljenih po objavljenom javnom pozivu, Ustanova je odlučila nastaviti projekt temeljem istih kriterija.

Raspisivanjem Javnog poziva omogućen je istovremen rad više udruga na istraživanju novih speleoloških objekata, a što je uobičajeno u speleologiji te je temelj Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Svakih šest ili dvanaest mjeseci, od dana objavljivanja ovog Poziva, do isteka trajanja projekta, provest će se otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima.

3. SPELEOLOŠKI OBJEKTI NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA

Područje Nacionalnog parka Plitvička jezera građeno je od karbonatnih stijena (uglavnom vapnenaca i dolomita) iz razdoblja mezozoika, na kojima se razvio krški reljef bogat površinskim i podzemnim reljefnim oblicima od kojih je velik broj skriven u podzemlju, još uvijek neotkriven i neistražen

Speleološki objekti su, sa stajališta zaštite prirode, izuzetno značajni jer su stanište brojnim rijetkim i zaštićenim vrstama, te su bogati špiljskim ukrasima koji nastaju tisućama godina.

S morfološkog gledišta, na ovom području razlikujemo pojavu špilja oblikovanih ispod sedrenih slapišta karakterističnih za Gornja jezera i špilja nastalih erozijsko-korozijskim procesima u okršenim karbonatnim stijenama, nastalim milenijskim radom površinskih i podzemnih voda.

4. TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

Na Javni poziv se može prijavit svaka udruga odnosno organizacija ili institucija registrirana za obavljanje speleološke djelatnosti.  

5. NAMJENA

Speleološko istraživanje Nacionalnog parka Plitvička jezera i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima.

6. PODACI O ISTRAŽENIM OBJEKTIMA

Otkup standardiziranih podataka ovisi o dinamici prikupljanja podataka, a obavljat će se svakih 6 ili 12 mjeseci trajanja projekta, čiji je završetak predviđen za kraj 2024. godine.

Pravila predaje, sadržaj i kvaliteta podataka o objektima istovjetna su onima iz Protokola radnih procesa Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske, dostupan na poveznici http://natura2000.dzzp.hr/speleo/download/1.%20Protokol_Katastar_speleoloskih_objekata_RH_ver3.pdf uz sljedeće razlike:

  • GPS koordinate i pločica na ulazu su obvezne
  • mjerenja u objektu moraju biti obavljena laserskim daljinomjerom
  • nacrt mora biti digitalan u vektorskom obliku, sa sastavnicom
  • predaje se minimalno 10 fotografija ulaza i prostora

7. DODJELA NAKNADA

Dodjela naknada za istraživanje i otkup podataka se regulira posebnim ugovorima, a dodjeljuju se isključivo prijaviteljima koji su speleološke udruge dok se institucijama sa speleološkom djelatnošću naknade ne dodjeljuju. Iznos naknade ovisi o dubini ili duljini predanog objekta prema definiranoj tablici:

Tip prostoraNije potopljenNije potopljenNije potopljenNije potopljenNije potopljenNije potopljenPotopljen
  Duljina (m)  5-4950-99100-199200-299300-399≥ 400≥ 1
  Dubina (m)  5-2425-4950-7475-99100-149≥ 150≥ 1
  Financirano istraživanje  1 objekt
  Naknada  904,14 kn/ 120,00 eur1205,52 kn/ 160,00 eur1506,90 kn/ 200,00 eur1808,28 kn/ 240,00 eur2109,66 kn/ 280,00 eurŠpilje 6,02 kn/m – 0,80 eur/m
Jame 15,07 kn/m – 2,00 eur/m
+ 18,08 kn/m
+ 2,40 eur/m

8. OBVEZE PRIJAVITELJA

Prijavitelji su dužni izvršavati istraživanje speleoloških objekta sukladno pravilima struke i propisima Republike Hrvatske te po obavljenom istraživanju dostaviti Izvješće s podacima sukladno točki 6. ovog Javnog poziva, a za koje će biti izvršen otkup.

9. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava za sudjelovanje u Projektu mora sadržavati:

1. Osnovne podatke o prijavitelju – naziv, adresa, oib, kontakt

2. Izvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od 2 mjeseca od dana objave javnog poziva) ili ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge iz kojeg je razvidno bavljenje speleološkim istraživanjima

Prijava se podnosi (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalje na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, Znanstveno – stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima“

Prijave je moguće podnijeti do 31. prosinca 2024. godine.

S prijaviteljima će se sklopiti Sporazumi u kojima će se pobliže odrediti međusobna prava i obveze, a otkupi standardiziranih podataka regulirat će se ugovorima.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Ustanova zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva.

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima 12. prosinca 2022.

KLASA: 641-02/22-02/13

URBROJ: 2125/84-04-01/2-22-1  

Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka (Stručni voditelj – Kazimir Miculinić radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili u istom vremenu na broj: 053/751-134 i 099/2767-204 ili na e-mail: kazimir.miculinic@np-plitvicka-jezera.hr.)