II Ponovljeni natječaj – sezona 2018

Urednik Natječaji za posao

Natječaj je objavljen u NN br. 49 od 30. svibnja 2018. godine. Zadnji dan za prijavu –  7. lipnja 2018.

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

II PONOVLJENI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme(turistička sezona 2018.), za sljedeća radna mjesta:

 

I                 PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.1. Kuhar II – 4 izvršitelja

I.2. Kuhar III – 3 izvršitelja

I.3. Slastičar II – 1 izvršitelj

I.4. Kuhar roštilja-pečenjar  –  14 izvršitelja

I.5. Mesar – 3 izvršitelja

Ukupno: 25 izvršitelja

 

Uvjeti:

– SSS ugostiteljskog i/ili strukovnog smjera (za radna mjesta: kuhar II, kuhar III, slastičar II, kuhar roštilja-pečenjar i mesar)

– poželjno radno iskustvo na istim/sličnim poslovima

 

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku svjedodžbe  o završenoj stručnoj spremi

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu

– presliku osobne iskaznice

– presliku domovnice

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE))

 

NAPOMENE:                         

– kandidati koji žele podnijeti prijavu na predmetni natječaj dužni su jasno i nedvojbeno naznačiti za koje radno mjesto podnose prijavu (kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta mogu podnijeti jednu prijavu, u kojoj su dužni jasno i nedvojbeno naznačiti za koja sve radna mjesta se prijava odnosi);

– kandidati mogu podnijeti jednu prijavu kojom se natječu za više oglašenih radnih mjesta;

– svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2018.  s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u periodu od 11.06.2018.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno najkasnije do 31.10.2018.g. (bez mogućnosti produljenja), sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;

Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera.

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8danaod dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnici Ustanove (ZSC dr. Ivo Pevalek- prizemlje) od ponedjeljka do petka u vremenu od 11,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom:„Za II ponovljeni natječaj – turistička sezona 2018.“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 28. svibnja 2018.

Ur. broj: 4201/18

 Ravnatelj

Tomislav Kovačević