Izmjena Odluke o koncesijskom odobrenju – „35. Plitvički maraton“

Urednik Natječaj za koncesijsko odobrenje

Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ sa sjedištem u Plitvičkim Jezerima, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, OIB: 91109303119, zastupana po ravnatelju Tomislavu Kovačeviću (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesijskog odobrenja) donosi

IZMJENU
Odluke o koncesijskom odobrenju za održavanje međunarodne sportske priredbe – „35. Plitvički maraton“ , ur. broj: 600/2020 od 11. veljače 2020. godine

I.

U Odluci o koncesijskom odobrenju za održavanje međunarodne sportske priredbe – „35. Plitvički maraton“ , ur. broj: 600/2020 od 11. veljače 2020. godine, točka II. mijenja se i glasi:

„II.

Sportsko natjecanje iz toč. I. ove Odluke održat će se dana 14. studenog (subota) i 15. studenog (nedjelja) 2020. godine na zaštićenom području Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ i to na relaciji Mukinje (Plitvička Jezera) – Drežničko Selište (državna cesta DC 429) u pravcu Zagreba – selo Poljanak (državna cesta DC 42) – Plitvički Ljeskovac – Velika Poljana (iza hotela „Plitvice“) – Mukinje (Plitvička Jezera).“

II.

U preostalom dijelu Odluka o koncesijskom odobrenju za održavanje međunarodne sportske priredbe – „35. Plitvički maraton“ , ur. broj: 600/2020 od 11. veljače 2020. godine, ostaje nepromijenjena.

Obrazloženje

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ donijela je dana 11. veljače 2020. godine Odluku o koncesijskom odobrenju za održavanje međunarodne sportske priredbe – „35. Plitvički maraton“ (u daljnjem tekstu: Odluka), kojom Odlukom se organizatoru sportskog natjecanja ATLETSKI KLUB PLITVICE sa sjedištem u Plitvičkim Jezerima, Mukinje 31, OIB: 19220540764 (dalje u tekstu: Korisnik koncesijskog odobrenja) daje koncesijsko odobrenje za održavanje međunarodne sportske priredbe – „35. Plitvički maraton“ u zaštićenom području – Nacionalnom parku „Plitvička jezera“. Toč. II. Odluke određuje se održavanje „35. Plitvičkog maratona“ dana 6. lipnja (subota) i 7. lipnja (nedjelja) 2020. godine na zaštićenom području Nacionalnog parka „Plitvička jezera“.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo je dana 11. ožujka 2020. godine Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 (KLASA: 011-02/20-01/143 URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01) na području čitave Republike Hrvatske.

Slijedom navedene Odluke Ministarstva zdravstva, donijeto je niz mjera zabrana i ograničenja rada i ponašanja utvrđenih odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, te je dana 19. ožujka 2020. godine Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-20-01).

Nastavno na donesenu Odluku Stožera civilne zaštite RH o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima (KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-20-10 od 21. ožujka 2020. godine), Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ je dana 21. ožujka 2020. godine zatvorila Nacionalni park „Plitvička jezera“ za sve posjetitelje (Odluka o zatvaranju Nacionalnog parka „Plitvička jezera“, te zabrani posjećivanja zbog okolnosti uzrokovanih novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), ur. broj: 931/2020 od 21. ožujka 2020. godine).

Zbog globalne pandemije izazvane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19) odgađaju se i/ili otkazuju brojna najavljena kulturna, sportska, društvena i druga javna događanja s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa i zaštite zdravlja, te je zbog navedene činjenice donesena odluka da se održavanje „35. Plitvičkog maratona“ odgodi.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Izmjene Odluke.

U Plitvičkim Jezerima, 17. travnja 2020.
Ur. broj: 1146/2020

Za Davatelja koncesijskog odobrenja:
  Ravnatelj

Tomislav Kovačević