Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – Hotel Jezero

Urednik Natječaji za zakup

Natječaj je objavljen dana 06.12.2018. (srijeda) u NN br. 109/18. Rok za dostavu ponuda: 14.12.2018. (petak) do 12,00 sati.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine, broj 125/11 i 64/15) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora – kozmetički salon u Hotelu „Jezero“, ur. broj: 11419/18 od 31. listopada 2018. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje:

 

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora:

 

Ad. 1.Poslovni prostor (kozmetički salon) u Hotelu „Jezero“ – ukupne površine 34,36 m2. Za navedeni poslovni prostor utvrđeno je obavljanje kozmetičkih usluga. Početni mjesečni iznos zakupnine iznosi 20,00 kn po m2 uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju do najviše 5 godina.

 

 1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje kozmetičkih usluga.
 2. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz čl. 132. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši iznos ponuđene zakupnine.
 3. Poslovni prostor se daje u zakup u stanju u kakvom se sada nalazi (viđeno stanje), a troškove investicijskih ulaganja u poslovni prostor snosi budući zakupnik na temelju prethodne suglasnosti Ustanove. Izabrani ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor o zakupu odriče se prava potraživanja za uložena sredstva u poslovni prostor, i to s bilo koje osnove bez obzira jesu li sredstva uložena sa i/ili bez znanja Ustanove.
 4. Poslovni prostor može se razgledati uz prethodnu najavu/dogovor (kontakt osoba: Kristina Kranjčević – voditeljica OJ Hotel „Jezero“; mob: 099/2767-287).
 5. Ponuda za natječaj mora sadržavati:

– ponudu u kojoj moraju biti navedeni podaci o ponuditelju (ime i prezime ili naziv, adresa odnosno sjedište, OIB)

– naveden iznos mjesečne zakupnine koji ponuditelj nudi (brojkama i slovima)

– presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba te original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u obrtni registar (obrtnicu) iz koje mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena

– original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana do podnošenja ponude, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti koja je određena da se ima obavljati u predmetnom poslovnom prostoru, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

– potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ne starija od 30 dana do dana podnošenja ponude

– original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojim se dokazuje status osobe iz točke 2. ovog natječaja, koja ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora sukladno članku 6. stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ne starija od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koji se pozivaju na to pravo)

– original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja se poziva na pravo iz točke 2. ovog natječaja nije korisnik mirovine ostvarene ne temelju Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ne stariji od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koji se pozivaju na to pravo).

Ponude koje ne budu sadržavale sve naprijed precizno navedene podatke smatrat će se neurednima te se neće ni razmatrati.

 1. Ponuditelj neće biti izabran za zakupnika ako nije podmirio dospjele obveze prema Ustanovi po bilo kojoj osnovi.
 2. Javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 3. Pisane ponude u zatvorenim omotnicama moraju prispjeti najkasnije do14. prosinca 2018. godine u 12 sati,a mogu se podnijeti osobno od 7 do 15 sati u pisarnicu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera u zatvorenoj omotnici sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za zakup poslovnog prostora« ili poslati preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za zakup poslovnog prostora – kozmetički salon u Hotelu „Jezero“«. Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 14. prosinca 2018. godine u 12,00 sati u ZSC dr. Ivo Pevalek(II kat). Otvaranju ponuda može biti nazočna samo ovlaštena osoba ponuditelja, uz predočenje pisanog obrasca ovlasti i dokaza osobnog identiteta Povjerenstvu za provedbu natječaja neposredno prije javnog otvaranja ponuda.
 4. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda kojom se uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, nudi i najviši iznos zakupnine.
 5. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja.Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.
 6. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora, poslovni prostor će se ponuditi sljedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom.
 7. Nepotpune ponude i ponude prispjele izvan roka neće se razmatrati.
 8. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave (solemnizirani ugovor), na trošak zakupnika, u roku od 10 dana računajući od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.
 9. Izabrani ponuditelj dužan je prije zaključenja ugovora o zakupu na ime jamstva za uredno plaćanje zakupnine, dostaviti potvrđenu zadužnicu u iznosu od 50.000,00 kn.
 10. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi zajedničkih poslova (v.d. voditeljica Službe zajedničkih poslova – tajnica Ustanove Nataša Maričić Brkljačić, dipl. iur.) radnim danom od 7 do 15 sati ili u istom vremenu na telefon: 053/751-375; 099/2767-300.
 11. Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera zadržava pravo poništenja ovog natječaja.

 

U Plitvičkim Jezerima, 22. studenog 2018.

Ur. broj: 11768/2018

 

                                                                                              Ravnatelj

                                                                                                Tomislav Kovačević