Natječaj za posao (ponovljeni) – sezona 2019

Urednik Natječaji za posao

Natječaj je objavljen u NN br. 41 od 24. travnja 2019. godine. Zadnji dan za prijavu –  2. svibnja 2019. (četvrtak)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

 

PONOVLJENI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2019.),  za sljedeća radna mjesta:

 

 

I              PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.1. Voditelj šanka – 2 izvršitelja

I.2. Kuhar II – 6 izvršitelja

I.3. Kuhar III – 5 izvršitelja

I.4. Slastičar II – 2 izvršitelja

I.5. Kuhar roštilja-pečenjar  –  8 izvršitelja

I.6. Mesar – 2 izvršitelja

I.7. Pomoćni kuhar – 1 izvršitelj

Ukupno: 26 izvršitelja

 

 

II            PODRUŽNICA TRGOVINE

II.1. Prodavač II* – 4 izvršitelja

Ukupno: 4 izvršitelja

*Napomena: radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata

 

 III          PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

III.1. KV tesar – 2 izvršitelja

Ukupno: 2 izvršitelja

 

Sveukupno: 32 izvršitelja

 

Uvjeti:

– SSS ugostiteljskog i/ili strukovnog smjera (za radna mjesta: voditelj šanka, kuhar II, kuhar III, slastičar II, kuhar roštilja-pečenjar, mesar I pomoćni kuhar);

– SSS trgovačkog smjera (za radno mjesto: prodavač II);

– SSS  drvno-prerađivačkog smjera (za radno mjesto: KV tesar).

 

 

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu

– presliku osobne iskaznice

– presliku domovnice

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci

 

 

NAPOMENE:                   

– kandidati koji žele podnijeti prijavu na predmetni natječaj dužni su jasno i nedvojbeno naznačiti za koje radno mjesto podnose prijavu (kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta mogu podnijeti jednu prijavu, u kojoj su dužni jasno i nedvojbeno naznačiti za koja sve radna mjesta se prijava odnosi);

– kandidati mogu podnijeti jednu prijavu kojom se natječu za više oglašenih radnih mjesta;

– svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2019.  s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u periodu od 01.05.2019.g do 01.07.2019.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno najkasnije do 31.10.2019.g., sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;

Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnici – ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, Plitvička Jezera (od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za ponovljeni natječaj – turistička sezona 2019.“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 17. travnja 2019.

Ur. broj: 2901/19

 Ravnatelj

Tomislav Kovačević