Natječaj za posao – viši savjetnik

Urednik Natječaji za posao

Natječaj je objavljen u NN br. 39 od 27. travnja 2018. godine. Zadnji dan za prijavu –  7. svibnja 2018.

Na temelju čl. 24. st. 1. i st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), čl. 6. st. 1. i st. 2. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 1430/18 od 16. travnja 2018. godine) i čl. 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 

I              URED RAVNATELJA

I.1.         Viši savjetnik  (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

Uvjeti za rad:

– VSS-VII/I stupanj stručne spreme društvenog, prirodnog ili drugog odgovarajućeg smjera

– najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim položajima

– znanje jednog svjetskog jezika

– poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– presliku diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu, te presliku potvrde poslodavca ili ugovora o radu iz kojih proizlazi radno iskustvo na rukovodećim položajima

– presliku osobne iskaznice

– presliku domovnice ili e-domovnice

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Nepotpisane prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, Ured ravnatelja, ZSC Dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, s naznakom: »Natječaj za višeg savjetnika – NE OTVARATI“«.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 26. travnja 2018.

Ur. broj: 2872/18

 

 Ravnatelj

Tomislav Kovačević