Natječaj za zapošljavanje – turistička sezona 2019

Urednik Natječaji za posao

Natječaj je objavljen u NN br. 11 od 30. siječnja 2019. godine. Zadnji dan za prijavu – 7. veljače 2019. (četvrtak)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2019.),  za sljedeća radna mjesta:

 

I              SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:

I.1. Tesar – 2 izvršitelja

I.2. Zidar – 2 izvršitelja

I.3. Pomoćni radnik na održavanju staza i mostića – 10 izvršitelja

I.4. Stručni referent-vrtlar – 1 izvršitelj

I.5. Radnik na uređivanju travnjaka – 5 izvršitelja

I.6. Čistač u Parku  –  22 izvršitelja

Ukupno:  42 izvršitelja  

 

II            SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.1. Turistički vodič – 3 izvršitelja

II.2. Recepcionar ulaznih recepcija I – 9 izvršitelja

II.3. Informator – 14 izvršitelja

II.4. Informator – stjuard panoramskog vlaka – 10 izvršitelja

II.5. Informator – blagajnik parkinga – 10 izvršitelja

II.6. Čuvar parkirališta – 17 izvršitelja

II.7. Zapovjednik broda – 1 izvršitelj

II.8. Pomoćnik zapovjednika – mornar – 26 izvršitelja

II.9. Vozač autobusa  – 2 izvršitelja

II.10. Vozač B i C kategorije – 4 izvršitelja

II.11. Vozač traktora – 1 izvršitelj

II.12. Čistač vozila – 3 izvršitelja

Ukupno: 100 izvršitelja

 

III           PODRUŽNICA TRGOVINE

III.1. Prodavač II* – 22 izvršitelja

Ukupno: 22 izvršitelja

*Napomena: radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača  u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata

 

IV           PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.1. Recepcionar II – 13 izvršitelja

IV.2. Recepcionar III – 5 izvršitelja

IV.3. Nosač prtljage – 4 izvršitelja

IV.4. Konobar II – 42 izvršitelja

IV.5. Konobar  III – 19 izvršitelja

IV.6. Blagajnik – 12 izvršitelja

IV.7. Voditelj šanka – 4 izvršitelja

IV.8. Kuhar II – 20 izvršitelja

IV.9. Kuhar III – 15 izvršitelja

IV.10. Slastičar II – 6 izvršitelja

IV.11. Pomoćni slastičar – 1 izvršitelj

IV.12. Perač posuđa – 19 izvršitelja

IV.13. Kuhar roštilja-pečenjar  –  10 izvršitelja

IV.14. Mesar – 3 izvršitelja

IV.15. Vozač – 2 izvršitelja

IV.16. Referent AOP-a – 3 izvršitelja

IV.17. Sobarica – 26 izvršitelja

IV.18. Čistačica – 21 izvršitelja

IV.19. Vešarica – 19 izvršitelja

IV.20. Pomoćni radnik u domaćinstvu – 5 izvršitelja

IV.21. Pomoćni radnik – kosac – 10 izvršitelja

IV.22. Kućni majstor – elektrotehničar  – 6 izvršitelja

IV.23. Kućni majstor – vodoinstalater  – 1 izvršitelj

IV.24. Krojačica  – 1 izvršitelj

IV.25. Pomoćni kuhar – 1 izvršitelj

Ukupno: 268 izvršitelja

 

 

V            SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

V.1. Vatrogasac – 2 izvršitelja

V.2. Vatrogasac-vozač – 2 izvršitelja

V.3. Čuvar – 12 izvršitelja

V.4. Informatičar-serviser informatičke opreme – 2 izvršitelja

V.5. Stručni referent zaštite na radu* – 1 izvršitelj

*Napomena: ugovor o radu za radno mjesto stručni referent zaštite na radu sklapa se na određeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno)

Ukupno: 19 izvršitelja  

 

VI           PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VI.1. Električar za održavanje elektroopreme i instalacija  – 1 izvršitelj

VI.2. KV tesar – 2 izvršitelja

VI.3. Pomoćni radnik – 5 izvršitelja

Ukupno: 8 izvršitelja

 

VII          SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA

VII.1. Računovodstveni referent – financijski knjigovođa – 1 izvršitelj

Ukupno: 1 izvršitelj

 

Sveukupno: 460 izvršitelja

 

Uvjeti:

– NKV (za radna mjesta: pomoćni radnik na održavanju staza i mostića, radnik na uređivanju travnjaka, čistač u Parku, čuvar parkirališta, čistač vozila, nosač prtljage, pomoćni radnik u domaćinstvu, sobarica, vešarica, perač posuđa, čistačica, pomoćni radnik-kosac i pomoćni radnik);

– PKV ugostiteljskog smjera (za radno mjesto: pomoćni kuhar);

– KV tekstilnog smjera (za radno mjesto: krojačica);

– SSS  i položen ispit za zaštitara (za radno mjesto: čuvar);

– SSS ekonomskog smjera (za radno mjesto: računovodstveni referent – financijski knjigovođa);

– SSS  građevinskog smjera (za radno mjesto: zidar);

– SSS  drvno-prerađivačkog smjera (za radno mjesto: tesar, KV tesar);

– SSS vrtlarskog smjera (za radno mjesto: stručni referent-vrtlar);

– SSS ekonomskog, turističkog ili hotelijersko-turističkog smjera (za radna mjesta: recepcionar ulaznih recepcija I, informator, informator-stjuard panoramskog vlaka, informator-blagajnik parkinga, recepcionar II, recepcionar III, blagajnik i referent AOP-a);

– SSS tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera, te položen ispit za zapovjednika broda na unutarnjim vodama i licenca za putničko plovilo  (za radno mjesto: zapovjednik broda);

– SSS ekonomskog ili turističkog smjera i brodarska knjižica (za radno mjesto: pomoćnik zapovjednika-mornar);

– SSS prometnog smjera i položen ispit za odgovarajuću kategoriju motornih vozila odnosno položen ispit za rukovatelja građevinskim strojem (za radna mjesta: vozač autobusa, vozač B i C kategorije, vozač traktora  i vozač);

– SSS ugostiteljskog i/ili strukovnog smjera (za radna mjesta: konobar II, konobar III, kuhar II, kuhar III, kuhar roštilja-pečenjar, slastičar II, pomoćni slastičar, voditelj šanka i mesar);

– SSS tehničkog smjera i položena C kategorija (za radna mjesta: vatrogasac i vatrogasac-vozač)

– SSS trgovačkog smjera (za radno mjesto: prodavač II);

– SSS informatičkog smjera (za radno mjesto: informatičar-serviser informatičke opreme);

– SSS elektrotehničkog smjera (za radna mjesta: kućni majstor-elektrotehničar i električar za održavanje elektroopreme i instalacija);

– SSS vodoinstalaterskog smjera (za radna mjesta: kućni majstor-vodoinstalater);

– VŠS turističkog ili društvenog smjera i znanje dva svjetska jezika (za radno mjesto: turistički vodič);

–  VSS zaštita na radu i uvjerenje/potvrda o položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu II. stupnja (za radno mjesto: stručni referent zaštite na radu)

i

– aktivno znanje stranih jezika za poslove SSS i VŠS u Službi prihvata, vođenja, informiranja, prijevoza posjetitelja i internog transporta, te u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva.

 

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS i VŠS)

– presliku diplome/potvrde o završenoj stručnoj spremi (za radno mjesto VSS)

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)

– presliku osobne iskaznice

– presliku domovnice

– presliku vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet natječaja)

– presliku brodarske knjižice, potvrde o položenom ispitu za zapovjednika broda na unutarnjim vodama i/ili dozvolu/licencu za prijevoz brodom  (samo za radna mjesta zapovjednik broda i/ili pomoćnik zapovjednika-mornar)

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci – OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE))

 

 

NAPOMENE:                   

– kandidati koji su u turističkoj sezoni 2018. bili u radnom odnosu s Ustanovom ne moraju dostavljati obveznu dokumentaciju propisanu natječajem (*izuzev uvjerenja o nekažnjavanju i potvrde HZMO-a o radnom stažu) već mogu popuniti „OBRAZAC PRIJAVE – za natječaj sezona 2019.“ koji će biti objavljen na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– kandidati koji žele podnijeti prijavu na predmetni natječaj dužni su jasno i nedvojbeno naznačiti za koje radno mjesto podnose prijavu (kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta mogu podnijeti jednu prijavu, u kojoj su dužni jasno i nedvojbeno naznačiti za koja sve radna mjesta se prijava odnosi);

– kandidati mogu podnijeti jednu prijavu kojom se natječu za više oglašenih radnih mjesta;

– svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2019.  s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u periodu od 01.03.2019.g do 01.07.2019.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno najkasnije do 31.10.2019.g., sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;

Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u prizemlju Hotela „Jezero“ (od ponedjeljka do petka u vremenu od 11,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – turistička sezona 2019.“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 29. siječnja 2019.

Ur. broj: 613/19

 

Ravnatelj

Tomislav Kovačević

OBRAZAC za prijavu na natječaj – SEZONA 2019