Odluka o koncesijskom odobrenju 33. Plitvički maraton

npp-admin Natječaj za koncesijsko odobrenje

Temeljem članka 189. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13) i čl. 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, te Poziva za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za održavanje međunarodne sportske priredbe – „33. Plitvički maraton“, ur. broj: 11312/17 od 26. rujna 2017. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ sa sjedištem u Plitvičkim Jezerima, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, OIB: 91109303119, zastupana po vršiteljici dužnosti ravnateljice dr. sc. Antoniji Dujmović (dalje u tekstu: Davatelj koncesijskog odobrenja) donosi

ODLUKU
o koncesijskom odobrenju
za održavanje međunarodne sportske priredbe – „33. Plitvički maraton“

I.

Daje se organizatoru sportskog natjecanja ATLETSKI KLUB MARATON 2000 sa sjedištem u Karlovcu, Prilaz V. Holjevca 6 A, OIB: 27871846011 (dalje u tekstu: Korisnik koncesijskog odobrenja) koncesijsko odobrenje za održavanje međunarodne sportske priredbe – „33. Plitvički maraton“ u zaštićenom području, Nacionalnom parku „Plitvička jezera“.

II.

Sportsko natjecanje iz toč. I. ove Odluke održat će se u periodu od 31. svibnja do 4. lipnja 2018. godine na zaštićenom području Nacionalnog parka „Plitvička jezera“, odnosno sama provedba natjecateljsko – trkačkih aktivnosti u dane 1. do 3. lipnja 2018. godine na relaciji Mukinje (Plitvička Jezera) – Drežničko Selište (državna cesta DC 429) u pravcu Zagreba – selo Poljanak (državna cesta DC 42) – Plitvički Ljeskovac – Velika Poljana (iza hotela „Plitvice“) – Mukinje (Plitvička Jezera).

III.

Korisnik koncesijskog odobrenja održavanjem sportskog natjecanja ne smije ni na koji način negativno utjecati na zaštićeno područje Nacionalnog parka „Plitvička jezera“.

IV.

Korisnik koncesijskog odobrenja za održavanje sportskog natjecanja iz toč. I. i II. ove Odluke obvezan je platiti Davatelju koncesijskog odobrenja jednokratnu naknadu koja iznosi 5.000,00 kuna uvećana za pripadajući PDV.

V.

Obzirom se radi o koncesijskom odobrenju radi obavljanja jednokratnih djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini, temeljem ove Odluke ne sklapa se ugovor o koncesijskom odobrenju.

VI.

Žalba na ovu Odluku ne odgađa njezino izvršenje.

 

O b r a z l o ž e n j e

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ kao davatelj koncesijskog odobrenja objavila je dana 26. rujna 2017. godine na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Poziv za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za održavanje međunarodne sportske priredbe – „33. Plitvički maraton“, ur. broj: 11312/17 od 26. rujna 2017. godine, te je u roku za dostavu ponuda (zaključno do dana 20. listopada 2017. godine do 12,00 sati) zaprimila samo jednu ponudu, i to ponuditelja – ATLETSKI KLUB MARATON 2000 sa sjedištem u Karlovcu, Prilaz V. Holjevca 6 A, OIB: 27871846011 (ponuda zaprimljena dana 11. listopada 2017. godine u 13,55 sati, pod ur. brojem: 9273/17).
Povjerenstvo za provedbu poziva za javno prikupljanje ponuda (imenovano Odlukom Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, ur. broj: 12666/17 od 26. listopada 2017. godine), otvorilo je zaprimljenu ponudu dana 27. listopada 2017. godine, te dostavilo dana 30. listopada 2017. godine Zapisnik o otvaranju ponuda s prijedlogom odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Iz dostavljenog Zapisnika Povjerenstva nedvojbeno proizlazi da je ponuda ATLETSKOG KLUBA MARATON 2000 pravovremena i potpuna, te da ponuda sadrži svu traženu dokumentaciju, te je Povjerenstvo i predložilo da se navedena ponuda prihvati kao najpovoljnija.
Člankom 188. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13; dalje u tekstu: ZZP) propisano je da javne ustanove mogu dati koncesijsko odobrenje na vrijeme do pet godina pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje obrta za gospodarsko korištenje prirodnih dobara ili obavljanje druge djelatnosti. Članak 189. stavak 2. ZZP-a propisuje kada se koncesijsko odobrenje traži radi obavljanja jednokratnih djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini koncesijsko odobrenje izdaje se na zahtjev, dok je stavkom 3. istog članka propisano da odluku o koncesijskom odobrenju donosi nadležna javna ustanova. Člankom 192. sat. 2. ZZP-a propisano je da se u slučaju iz članka 189. stavka 2. ovog Zakona ne sklapa ugovor o koncesijskom odobrenju, dok je člankom 192. stavkom 1. ZZP-a propisano je da su sredstva ostvarena od naknada za koncesijska odobrenja prihod javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem na kojem je izdano koncesijsko odobrenje i namijenjena su zaštiti prirode.
Obzirom ponuda ATLETSKOG KLUBA MARATON 2000 zadovoljava sve propisane uvjete iz objavljenog Poziva, Davatelj koncesijskog odobrenja je odlučio istu prihvatiti kao najpovoljniju, posebice iz razloga jer priloženi Elaborat 33. Plitvičkog maratona s pripadajućom referentnom listom, te detaljno navedeni vremenski slijed aktivnosti pripreme, organizacije i provedbe 33. Plitvičkog maratona u potpunosti osiguravaju održavanje međunarodne sportske priredbe – „33. Plitvički maraton“ na visokoj razini za sve sudionike ovog natjecanja.

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ kao davatelj koncesijskog odobrenja je prilikom donošenja ove Odluke izravno primijenila odredbe važećeg Zakona o zaštiti prirode.

Prilikom određivanja visine naknade za koncesijsko odobrenje Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ vodila je računa o vrsti i kontinuitetu sportskog natjecanja koje će se održati u zaštićenom području, te o mikrolokaciji na kojoj će se održati sportsko natjecanje, kao i o činjenici da je „Plitvički maraton“ najpoznatiji, najstariji i najatraktivniji maraton na kojem sudjeluje više od 2 000 trkača iz cijelog svijeta.

Člankom 190. stavkom 2. ZZP-a propisano je da žalba na odluku o koncesijskom odobrenju na odgađa njezino izvršenje.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

U Plitvičkim Jezerima, 15. studenog 2017.
Ur. broj: 13521/17

Za Davatelja koncesijskog odobrenja:
v.d. Ravnateljica

dr. sc. Antonija Dujmović

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u roku petnaest (15) dana od dana primitka ove Odluke. Žalba se podnosi pisano u dva primjerka putem Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.
Na žalbu se plaća 50,00 kn upravne pristojbe prema Tar. br. 3. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama (NN br. 8/96 do 94/14).

 

Dostaviti:
– ATLETSKI KLUB MARATON 2000, Prilaz V. Holjevca 6 A, 47 000 Karlovac
– Ured ravnateljice, ovdje
– Arhiva, ovdje