Odluka o zakupu drvenih kućica – Ulaz II Hladovina

Urednik Natječaji za zakup

Na temelju članka 14. stavka 1. podstavka 11. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (Klasa: 011-01/04-01/56, Urbroj: 517-04-14-5 od 28.05.2014. godine) i članka 24. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ je na 39. elektroničkoj sjednici održanoj dana 28. svibnja 2018. godine donijelo

 

ODLUKU

o davanju u zakup zatvorenih objekata (drvenih kućica)
u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“ za vrijeme turističke sezone 2018. –
Drvena kućica br. 2 na Ulazu II „Hladovina“

 

I.

Ovom Odlukom daje se u zakup Drvena kućica br. 2 na Ulazu II „Hladovina“ (površine 12 m2) za prodaju domaćih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“ za vrijeme trajanja turističke sezone 2018., sve sukladno provedenom Natječaju za prikupljanje ponuda za davanje u zakup zatvorenih objekata (drvenih kućica), ur. broj: 2946/18 od 27. travnja 2018. godine te Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, te prijedlogu odabira najpovoljnijeg ponuditelja, Povjerenstva Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ za provedbu natječaja za zakup drvenih kućica, ur. broj: 4028/18 od 24. svibnja 2018. godine.

 

II.

            Drvena kućica iz toč. I. ove Odluke daje se u zakup najpovoljnijem ponuditelju:

 

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LIKA COOP

Gospić, Budačka 12

OIB: 18831544777

s mjesečnom zakupninom u iznosu od 2.200,00 kn + PDV

(sveukupno 2.750,00 kn mjesečno)

period zakupa: 01.06.2018.-31.10.2018.

 

III.

            Ovlašćuje se ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ da s odabranim ponuditeljem iz točke II. ove Odluke sklopi ugovor o zakupu.

 

IV.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim web stranicama Ustanove.

 

U Plitvičkim Jezerima, 28. svibnja 2018.

Ur. broj: 4137/18

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                         Igor Kreitmeyer