Ponovljeni natječaj

Urednik Natječaji za zakup

Na temelju članka 35. stavka 3. Pravilnika o unutarnjem redu u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“ („Narodne novine“, br. 38/96), članka 14. stavka 1. podstavka 11. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“(Klasa: 011-01/04-016, Urbroj: 517-04-14-5 od 28.05.2014. godine), Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje

 

PONOVLJENI NATJEČAJ

 

za davanje u zakup zatvorenih objekata (drvenih kućica) uNacionalnom parku „Plitvička jezera“ za vrijeme trajanja turističke sezone 2018. godine i to:

 

 1. Drvena kućica br. 1. na Ulazu I „Rastovača“(površine 6 m2)
 2. Drvena kućica br. 2. na Ulazu I „Rastovača“(površine 6 m2)

 

 1. Zatvoreni objekti (drvene kućice) nalaze se u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“, na lokaciji Ulaza I „Rastovača“ (svaka površine 6 m2).
 2. Drvene kućice daju se u zakup provođenjem usmenog nadmetanja.
 3. Početna cijena zakupa za drvene kućice iznosi 2.000,00 knmjesečno (uvećano za PDV),
 4. Drvene kućice se daju u zakup u periodu od 1. lipnja 2018. do 31. listopada 2018. godine.
 5. Pravo sudjelovanja na natječaju pripada svim pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje trgovačke djelatnosti (prodaju domaćih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda: domaći kolači, domaći sir i mliječni proizvodi, domaći med, domaća rakija, domaći pekmez i sl.).
 6. Drvene kućice daju se u zakup u viđenom stanju. Zakupnik o svom trošku može urediti i opremiti uređajima i inventarom prostor drvene kućice za obavljanje djelatnosti, na način da ne oštećuje unutrašnjost objekta.
 7. Prije provođenja postupka usmenog nadmetanja, potrebno je dostaviti potpisom i pečatom ovjeren zahtjev za sudjelovanjem na usmenom nadmetanju. Pisani zahtjev za sudjelovanje mora sadržavati:

a) – točan naziv i adresu podnositelja zahtjeva;

b) – broj i oznaku drvene kućice za koju se natječe;

c) – rješenje o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva djelatnost- pravne osobe, presliku obrtnice – fizičke osobe; ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je podnositelj zahtjeva registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena;

d) – presliku domovnice/osobne iskaznice – fizičke osobe;

Pisani zahtjevi koji ne budu sadržavali sve naprijed precizno navedene podatke, smatrat će se neurednima, te podnositelji zahtjeva neće moći sudjelovati u postupku usmenog nadmetanja.

 1. Pisani zahtjevi za sudjelovanjem na usmenom nadmetanju moraju prispjeti najkasnije do 23. svibnja 2018. godine (srijeda) do 9,00 sati,a mogu se podnijeti osobno u pisarnicu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) u zatvorenoj omotnici sa naznakom: »Ne otvaraj – nadmetanje – drvene kućice« ili poslati preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: »Ne otvaraj – nadmetanje – drvene kućice«.
 2. Nadmetanje će se održati dana 23. svibnja 2018. godine s početkom u 11,00 sati, u ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, (Konferencijska dvorana, II kat), Plitvička Jezera.
 3. Najpovoljnijim ponuditeljem u postupku provedbe natječaja utvrđuje se ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine na održanom nadmetanju, na način da se nudi početni iznos uvećan za 150,00 kn (bez pdv-a).
 4. Obveza je odabranog ponuditelja da o svom trošku zatraži i ishodi suglasnosti i dozvole za obavljanje djelatnosti na lokaciji, sve sukladnopozitivnim propisima.
 5. Na temelju ishoda nadmetanja sklapa se ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem. Ugovor sklapa ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.
 6. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora, drvena kućica će se ponuditi sljedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom istaknutom prilikom provedbe usmenog nadmetanja.
 7. Pisani zahtjevi za sudjelovanjem koji pristignu izvan roka neće se razmatrati.
 8. Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ zadržava pravo poništenja ovog natječaja.

 

U Plitvičkim Jezerima, 16. svibnja 2018. godine

Ur. broj: 3727/18

 

                                                                                                            Ravnatelj

     Tomislav Kovačević