Ponovljeni oglas – turistička sezona 2022

Urednik Natječaji za posao, Novosti

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj: 2862/14 od 8. travnja 2014. godine), članka 1. Dodatka Kolektivnom ugovoru za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur.broj: 6501/19 od od 10. srpnja 2019. godine),  članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, a sukladno prethodnoj suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/22-01/04, Urbroj: 517-02-1-1-1-22-8 od 21. siječnja 2022. godine), ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

PONOVLJENI OGLAS

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2022.),  za sljedeća radna mjesta:

I  SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:

Čistač u Parku  –  2 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • NKV radnik, završena osnovna škola.

Ukupno:  2 izvršitelja

II  SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.1. Recepcionar ulaznih recepcija I – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad :

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme turističko-hotelijerskog ili društvenog smjera,
 • najmanje tri godina radnog iskustva u struci
 • poznavanje dva svjetska jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

II.2. Informator – 15 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • SSS-IV/1 stupanj stručne spreme turističko- hotelijerskog ili društvenog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • znanje dva svjetska jezika.

II.3. Pomoćnik zapovjednika – mornar – 2 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • SSS-IV/1 stupanj stručne spreme ekonomskog ili turističkog smjera,
 • najmanje dvije godine radnog iskustva na brodu

Ukupno: 18 izvršitelja

III  PODRUŽNICA TRGOVINE

III.1. Prodavač II*18 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS- IV/I stupanj stručne spreme trgovačkog smjera,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • znanje rada na računalu.

Ukupno: 18 izvršitelja

*Napomena: radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata.

IV  PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.1. Recepcionar II – 6 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme hotelijersko – turističkog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • znanje dva svjetska jezika,
 • znanje rada na računalu.

IV.2. Recepcionar III – 4 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme hotelijersko – turističkog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • znanje dva svjetska jezika,
 • znanje rada na računalu.

IV.3. Nosač prtljage – 2 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • PKV (priučeni radnik).

IV.4. Konobar II – 30 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje dva svjetska jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

IV.5. Konobar  III – 6 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS- IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera,
 • znanje dva svjetskog jezika.

IV.6. Barmen – 2 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • VKV- V/I  stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera,
 • najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
 • znanje dva svjetska jezika,
 • znanje rada na računalu.

IV.7. Šef sale – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:

 • VŠS- VI/1 stupanj stručne spreme ugostiteljsko-hotelijerskog smjera,
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
 • znanje dva svjetska jezika,
 • poznavanje rada na računalu

IV.8. Blagajnik – 9 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS- IV/1 stupanj stručne spreme ekonomskog ili turističkog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • znanje rada na računalu.

IV.9. Voditelj šanka – 4 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS – IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera,
 • najmanje dvije godine radnog iskustva u struci,
 • poznavanje dva svjetska jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

IV.10. Kuhar II – 26 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika.

IV.11. Slastičar II – 3 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika.

IV.12. Perač posuđa – 5 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • NSS.

IV.13. Mesar – 1 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme ugostiteljskog ili strukovnog smjera -mesar
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

IV.14. Vozač – 4 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS – IV/I prometnog smjera,
 • jedna godina radnog iskustva u struci,
 • vozačka dozvola C kategorije.

IV.15. Sobarica – 6 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • NKV
 • najmanje jedna godina radnog iskustva.

IV.16. Čistačica – 4 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • NKV.

IV.17. Vešarica – 12 izvršitelja           

Uvjeti za rad:

 • NKV.

IV.18. Pomoćni radnik u domaćinstvu – 6 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • NKV (priučeni radnik),
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva

IV.19. Pomoćni radnik – kosac – 4 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • NKV (priučeni radnik),
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva

IV.20. Kućni majstor – elektrotehničar  – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme elektrotehničkog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika.

IV.22. Krojačica  – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad :

 • KV tekstilnog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva

Ukupno: 137 izvršitelja

VI  PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VI.1. Električar za održavanje elektroopreme i instalacija (Odsjek teh. Održavanja)  – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad :

 • SSS- IV/I stupnja stručne spreme elektrotehničkog smjera,
 • najmanje tri godine radnog iskustva,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

VI.2. Električar za održavanje elektroopreme i instalacija (Odsjek grijanja i održavanja objekta) -1 izvršitelj

Uvjeti za rad :

 • SSS IV/I stupnja stručne spreme elektrotehničkog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

VI.3. Ložač – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme tehničkog smjera,
 • položen ispit za ložača,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

VI.4. Soboslikar – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad :

 • SSS-IV/I stupanj stručne spreme građevinskog smjera – soboslikar,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

Ukupno: 4 izvršitelja

Sveukupno: 181 izvršitelj

Uz Prijavni obrazac (vlastoručno potpisan), na oglas za radno mjesto kandidati su dužni priložiti:

– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS i VŠS)

– presliku diplome/potvrde o završenoj stručnoj spremi (za radno mjesto VSS)

– za radna mjesta za koje je uvjet poznavanje jednog ili dva strana jezika dokaz o poznavanju stranog jezika (npr. preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz koje je vidljivo da je položen jedan ili dva strana jezika ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika)

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)

– presliku osobne iskaznice

– presliku vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet natječaja)

– presliku brodarske knjižice (za radno mjesto pomoćnik zapovjednika-mornar)

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci – OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE))

NAPOMENE:                   

sastavni dio prijave na oglas je Prijavni obrazac koji je kandidatima dostupan na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

– kandidati koji podnose prijavu na predmetni oglas dužni su u Prijavnom obrascu jasno i nedvojbeno naznačiti radno mjesto za koje podnose prijavu.

– kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta dužni su naznačiti u prijavi sva radna mjesta na koja se prijavljuju  

– svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2022.  s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u svibnju i lipnju 2022. godine odnosno prema potrebama posla, a zaključno najkasnije do 31.10.2022.g., sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog oglasa na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;

Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera.

Prijavom na oglas kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima oglasa koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na oglas.

Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. i 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju:

Dokazi potrebni za ostvarivanj prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa (od 4. svibnja 2022. do 12. svibnja 2022. godine).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa šalju se na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom:„Za ponovljeni oglas – turistička sezona 2022.“.

O tijeku i rezultatima ovog oglasa kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 2. svibnja 2022.

KLASA: 112-03/22-02/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-22-769

 Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Ponovljeni oglas – turistička sezona 2022.

Obrazac za prijavu