Ponovljeni oglas – Turistička sezona 2024.

Urednik Natječaji za posao, Novosti

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022, 127/2022, 58/2023 i 128/2023), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (Klasa: 006-01/22-02/02, Urbroj: 2125/84-01/1-22-1) od 17. srpnja 2022. godine,  članka 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera te sukladno prethodnoj suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/23-01/3, Urbroj: 517-02-1-1-1-23-237 od 21. prosinca 2023. godine), ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera raspisuje:

PONOVLJENI OGLAS

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2024.), za sljedeća radna mjesta:

I              SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:

I.1. Radnik na održavanju NP/PP (raniji naziv: Radnik na uređivanju travnjaka) – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad :

 • NKV radnik, završena osnovna škola.

I.2. Pomoćni radnik (raniji naziv: Čistač u Parku)  –  4 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • NKV radnik, završena osnovna škola.

I.3.Radnik na održavanju NP/PP (raniji naziv: Tesar) – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:

 • SSS- IV/I stupanj stručne spreme drvno prerađivačkog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva.

Ukupno:  6 izvršitelja

II             SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.1. Vodič (raniji naziv: Turistički vodič) – 3 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • VŠS –VI/I sprema turističkog ili društvenog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • znanje dva svjetska jezika, 
 • položen stručni ispit za turističkog vodiča.

II.2. Mornar (raniji naziv: Pomoćnik zapovjednika – mornar) – 3 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • SSS-IV/1 stupanj stručne spreme ekonomskog ili turističkog smjera,
 • najmanje dvije godine radnog iskustva na brodu,
 • poznavanje jednog svjetska jezika.

Ukupno: 6 izvršitelja

III            PODRUŽNICA TRGOVINE

III.1. Informator/prodavač (raniji naziv: Prodavač II*) – 4 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS- IV/I stupanj stručne spreme trgovačkog smjera,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • znanje rada na računalu.

Ukupno: 4 izvršitelja

*Napomena: radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata.

IV           PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.1. Informator/prodavač (raniji naziv: Recepcionar II) – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad :

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme hotelijersko – turističkog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • znanje dva svjetska jezika,
 • znanje rada na računalu.

IV.2. Konobar (raniji naziv: Konobar II) – 2 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje dva svjetska jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

IV.3. Kuhar – slatičar 1 (raniji naziv: Kuhar II) – 2 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika.

IV.4. Kuhar – slastičar 1 (raniji naziv: Kuhar roštilja/pečenjar) – 3 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika.

IV.5. Pomoćni radnik (raniji naziv: Perač posuđa) – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:

 • NSS.

IV.6. Vozač – dostavljač (ranij naziv: Vozač) – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad :

 • SSS – IV/I prometnog smjera,
 • jedna godina radnog iskustva u struci,
 • vozačka dozvola C kategorije.

IV.7. Pomoćni radnik (raniji naziv: Sobarica) – 10 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • NKV
 • najmanje jedna godina radnog iskustva.

IV.8. Pomoćni radnik (raniji naziv: Čistačica) – 3 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • NKV.

IV.9. Pomoćni radnik (raniji naziv: Vešarica) – 4 izvršitelja         

Uvjeti za rad:

 • NKV.

IV.10. Radnik na održavanju NP/PP (raniji naziv: Kućni majstor – elektrotehničar)  – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme elektrotehničkog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika.

Ukupno: 28 izvršitelja

VI           PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VI.1. Pomoćni radnik – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad :

 • NSS.

Ukupno: 1 izvršitelja

Sveukupno: 45 izvršitelja

Uz Prijavni obrazac, na oglas za radno mjesto kandidati su dužni priložiti:

 • kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
 • presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi odnosno diplome (za radna mjesta za koja je potrebna SSS, VŠS ili VSS)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan podatak o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručni spremi te trajanju staža osiguranja (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)
 • presliku vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet oglasa)
 • presliku brodarske knjižice (za radno mjesto pomoćnik zapovjednika-mornar)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 90 dana – OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE))

NAPOMENE:                    

sastavni dio prijave na oglas je Prijavni obrazac koji je kandidatima dostupan na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

– kandidati koji podnose prijavu na predmetni oglas dužni su u Prijavnom obrascu jasno i nedvojbeno naznačiti radno mjesto za koje podnose prijavu.

– svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2024.  s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa predviđenim danom rada od 1. srpnja 2024. do 31. listopada 2024. godine.

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;

Prijavom na oglas kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima oglasa koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na oglas.

Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 odnosno na popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr) .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranicama Ustanove.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa šalju se na adresu:  Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom:„Za ponovljeni oglas – turistička sezona 2024.“.

O tijeku i rezultatima ovog oglasa kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Ravnatelj:

Tomislav Kovačević

U Plitvičkim Jezerima, 12. lipnja 2024. godine

KLASA: 112-03/24-02/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-24-1

Oglas

Prijavni obrazac