Poziv na javno prikupljanje ponuda “33. Plitvički maraton”

npp-admin Natječaj za koncesijsko odobrenje

Na temelju čl. 189. st. 1. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13) i čl. 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ zastupana po ravnatelju Anđelku Novoselu, prof., objavljuje

 

POZIV 
za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za održavanje međunarodne sportske priredbe 
– „33. Plitvički maraton“  

u periodu od 31. svibnja do 4. lipnja 2018. godine na zaštićenom području
Nacionalnog parka Plitvička jezera

1. Pravo na dostavu ponuda pripada svim pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje sportske djelatnosti – organiziranje sportskog natjecanja.

2. Ponuda mora sadržavati:
a) ispravu o upisu u poslovni, strukovni, obrtni, sudski ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje sportske djelatnosti;
b) potvrdu o poreznom dugu (ne stariju od 30 dana od objave Poziva);
c) detaljan elaborat o pripremi, organizaciji i provedbi 33. Plitvičkog maratona;
d) vremenski slijed aktivnosti pripreme, organizacije i provedbe 33. Plitvičkog maratona;
e) reference o dosadašnjem iskustvu u organizaciji iste i/ili slične sportske priredbe ponuditelja ili odgovorne osobe ponuditelja;
f) troškovnik.

Ponude koje ne budu sadržavale sve naprijed navedene podatke smatrat će se neurednima, te se neće razmatrati.

3. Pisane ponude moraju prispjeti najkasnije do 20. listopada 2017. godine (petak) do 12,00 sati, a mogu se podnijeti osobno u pisarnicu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Ne otvaraj – POZIV za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za održavanje međunarodne sportske priredbe – „33. Plitvički maraton“) ili poslati preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, s navedenom naznakom.

4. Otvaranje ponuda nije javno. Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu poziva za javno prikupljanje ponuda, koje će otvoriti i pregledati pristigle ponude, te predložiti ravnatelju Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ odabir najpovoljnijeg ponuditelja.
5. Prednost pri davanju koncesijskog odobrenja ima ponuditelj na osnovi sljedećih kriterija, te će se kao takav smatrati najpovoljniji:
a) kvaliteta ponude prema dostavljenom programu i slijedu aktivnosti;
b) raznolikost i sveobuhvatnost ponude sukladno djelatnosti, ciljevima i razvojnoj strategiji Nacionalnog parka Plitvička jezera;
c) jamstvo kvalitete organizacije sportsko – rekreativnih manifestacija i sličnih priredbi na temelju dosadašnjeg iskustva ponuditelja ili odgovorne osobe ponuditelja;
d) buduća projekcija Plitvičkog maratona u pogledu jamstva ispunjavanja zacrtanih ciljeva i djelovanja, a sukladno razvoju i rastu, odnosno dobrobiti lokalne zajednice i šire.

6. Odluku o koncesijskom odobrenju za održavanje međunarodne sportske priredbe – „33. Plitvički maraton“ s izabranim ponuditeljem kao korisnikom koncesijskog odobrenja donosi ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.

7. Žalba na Odluku o koncesijskom odobrenju ne odgađa njezino izvršenje.

8. Odluka o koncesijskom odobrenju za održavanje međunarodne sportske priredbe – „33. Plitvički maraton“ objavit će se u roku od 8 dana od dana donošenja na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

9. Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ zadržava pravo poništenja ovog poziva za javno prikupljanje ponuda.

U Plitvičkim Jezerima, 26. rujna 2017.
Ur. broj: 11312/17

                                                                                                             Ravnatelj

______________________
Anđelko Novosel, prof.