II. IZMJENE I DOPUNE REZULTATA OGLASA

Urednik Natječaji za posao

turistička sezona 2021.

(Oglas od 21. travnja 2021. godine, ur. broj: 787/21 – objavljen dana 23. travnja 2021. godine na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 1. lipnja 2021. godine, pod ur. brojem: 1066/21, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate oglasa – turistička sezona 2021., odnosno listu od ukupno 91 odabranog kandidata od ukupno 278 prijavljenih kandidata koji su podnijeli prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2021.

Nakon donošenja navedenih Rezultata oglasa ur. broj: 1066/21 od 1. lipnja 2021. godine, dio izabranih kandidata je odustao od sklapanja ponuđenog ugovora o radu, slijedom čega je Ustanova pristupila donošenju predmetne odluke o II. Izmjenama i dopunama rezultata natječaja, i to na način da se za upražnjena radna mjesta nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2021., kandidatima koji su također podnijeli prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

II             SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.2. Informator – 1 izvršitelja

1.            Vuković Predrag 52

Sveukupno: 1 izvršitelj

Napomene:

                – prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

                – ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

                – Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

                – izabrani kandidati obvezni su se u roku od 3 (tri) dana od dana objave rezultata oglasa javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ugovora o radu za označeno radno mjesto;

                – ukoliko netko od prijavljenih osoba na predmetni oglas smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju koje propisuje Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) može uputiti pisani prigovor Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ (na adresu: NP Plitvička jezera, Odjel PKO, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera);

                – ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu (ured.ravnatelja@np-plitvicka-jezera.hr);

                – u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2021., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objavljivati izmjene i dopune Rezultata predmetnog oglasa.

U Plitvičkim Jezerima, 18. lipnja 2021.

Ur. broj: 1325/21

                        Ravnatelj

Tomislav Kovačević

II. Izmjene i dopune rezultata oglasa – turist. sezona 2021.pdf