Javni natječaj za prijam u radni odnos pripravnika – pravnik – 2023

Urednik Natječaji za posao, Novosti

Na temelju članka 27. stavka 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22, 127/22 i 58/23) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a sukladno prethodnoj suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/22-01/04, Urbroj: 517-02-1-1-1-22-102 od 24. ožujka 2022. godine) ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) objavljuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos pripravnika (m/ž) na određeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:

I              SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

I.I.          ODJEL PRAVNIH KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

I.I.1.     Pravnik u Odjelu – pripravnik (m/ž) -1 izvršitelj na određeno vrijeme – 12 mjeseci

                Uvjeti:

  • VSS-VII/I stupanj stručne spreme pravnog smjera / preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (magistar/magistra prava)
  • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za pripravnički staž (pripravnički staž traje 12 mjeseci)
  • poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
  • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je vidljivo da osoba nema radnog iskustva u struci ili ima radno iskustvo kraće od vremena propisanog za vježbenički staž
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili vojne iskaznice)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 90 dana od dana objave natječaja)
  • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili indeksa fakulteta iz kojeg je razvidno da je kandidat/kandidatkinja položio/la ispit iz informatike ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje poznavanje rada na računalu)

Uz prethodno navedenu dokumentaciju kandidati/kinje dostavljaju i Prijavni obrazac (Prijavu) koji je kandidatima/kinjama dostupan na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Sve isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornici.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje se prvi puta zapošljavaju u zanimanju za koje su završile obrazovanje.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koji se objavljuju na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 odnosno na popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr) .

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 11. rujna 2023. godine do 19. rujna 2023. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.

Ustanova zadržava pravo da po objavljenom natječaju ne odabere niti jednog/u kandidata/kinju.

Ustanova ne osigurava smještaj izabranom/oj kandidatu/kinji na području NP Plitvička jezera.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja mogu se dostavi osobno u pisarnicu Ustanove (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, Plitvička Jezera, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili slati na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom:„Za natječaj – pripravnik“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 8. rujna 2023.

KLASA: 112-03/23-02/07

URBROJ: 2125/84-04-01/2-23-1

Ravnatelj:

Tomislav Kovačević

Natječaj

Prijavni obrazac