Natječaj za posao na određeno – turistička sezona 2018

Urednik Natječaji za posao

Natječaj je objavljen u NN br. 8 od 24. siječnja 2018. godine. Zadnji dan za prijavu – 1. veljače 2018.

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2018.), za sljedeća radna mjesta:

I                 SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:

I.1. Radnik na uređivanju travnjaka – 5 izvršitelja

I.2. Stručni referent-vrtlar – 1 izvršitelj

I.3. Čistač u Parku – 20 izvršitelja

Ukupno: 26 izvršitelja   

 

II               SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.1. Turistički vodič – 4 izvršitelja

II.2. Recepcionar ulaznih recepcija I – 12 izvršitelja

II.3. Informator – 17 izvršitelja

II.4. Informator – stjuard panoramskog vlaka – 10 izvršitelja

II.5. Informator – blagajnik parkinga – 10 izvršitelja

II.6. Čuvar parkirališta – 17 izvršitelja

II.7. Zapovjednik broda – 3 izvršitelja

II.8. Pomoćnik zapovjednika -mornar – 25 izvršitelja

II.9. Vozač autobusa – 3 izvršitelja

II.10. Vozač B i C kategorije – 4 izvršitelja

II.11. Rukovatelj građevinskim strojem – 1 izvršitelj

II.12. Vozač traktora – 1 izvršitelj

II.13. Čistač vozila – 3 izvršitelja

Ukupno: 110 izvršitelja

 

III              PODRUŽNICA TRGOVINE

III.1. Prodavač II* – 22 izvršitelja

Ukupno: 22 izvršitelja

*Napomena: radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata

 

IV             PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.1. Recepcionar II – 16 izvršitelja

IV.2. Recepcionar III – 7 izvršitelja

IV.3. Nosač prtljage – 4 izvršitelja

IV.4. Konobar II – 51 izvršitelja

IV.5. Konobar III – 21 izvršitelja

IV.6. Blagajnik – 17 izvršitelja

IV.7. Voditelj šanka – 3 izvršitelja

IV.8. Kuhar II – 33 izvršitelja

IV.9. Kuhar III – 10 izvršitelja

IV.10. Slastičar II – 4 izvršitelja

IV.11. Pomoćni slastičar – 3 izvršitelja

IV.12. Perač posuđa – 18 izvršitelja

IV.13. Kuhar roštilja-pečenjar – 15 izvršitelja

IV.14. Mesar – 6 izvršitelja

IV.15. Vozač – 2 izvršitelja

IV.16. Referent AOP-a – 3 izvršitelja

IV.17. Sobarica – 26 izvršitelja

IV.18. Čistačica – 17 izvršitelja

IV.19. Vešarica – 20 izvršitelja

IV.20. Pomoćni radnik u domaćinstvu – 6 izvršitelja

IV.21. Pomoćni radnik – kosac – 9 izvršitelja

IV.22. Kućni majstor – elektrotehničar – 6 izvršitelja

IV.23. Kućni majstor – vodoinstalater – 3 izvršitelja

Ukupno: 300 izvršitelja

 

V               SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA

V.1. Računovodstveni referent faktura – 1 izvršitelj

V.II. Računovodstveni referent – financijski knjigovođa – 1 izvršitelj

Ukupno: 2 izvršitelja

 

 

VI             SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

VI.1. Referent nabave – 1 izvršitelj

VI.2. Vatrogasac – 1 izvršitelj

VI.3. Vatrogasac-vozač – 1 izvršitelj

VI.4. Čuvar – 8 izvršitelja

VI.5. Informatičar-serviser informatičke opreme – 2 izvršitelja

Ukupno: 13 izvršitelja

 

 

VII            PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VII.1. Električar za održavanje elektroopreme i instalacija – 1 izvršitelj

VII.2. Soboslikar – 1 izvršitelj

VII.3. Pomoćni radnik – 4 izvršitelja

Ukupno: 6 izvršitelja

 

 

VIII          SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

VIII.1. Referent turističke prodaje III vrste – 1 izvršitelj

Ukupno: 1 izvršitelj

 

Sveukupno: 480 izvršitelja

 

Uvjeti:

– NKV (za radna mjesta: radnik na uređivanju travnjaka, čistač u Parku, čuvar parkirališta, čistač vozila, nosač prtljage, pomoćni radnik u domaćinstvu, sobarica, vešarica, perač posuđa, čistačica, pomoćni radnik-kosac i pomoćni radnik);

– SSS i položen ispit za zaštitara (za radno mjesto: čuvar)

– SSS građevinskog smjera – soboslikar (za radno mjesto: soboslikar);

– SSS vrtlarskog smjera (za radno mjesto: stručni referent-vrtlar)

– SSS ekonomskog smjera (za radno mjesto: računovodstveni referent faktura i računovodstveni referent – financijski knjigovođa);

– SSS ekonomskog, turističkog ili hotelijersko-turističkog smjera (za radna mjesta: recepcionar ulaznih recepcija I, informator, informator-stjuard panoramskog vlaka, informator-blagajnik parkinga, recepcionar II, recepcionar III, blagajnik i referent AOP-a);

– SSS tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera, te položen ispit za zapovjednika broda na unutarnjim vodama i licenca za putničko plovilo (za radno mjesto: zapovjednik broda);

– SSS ekonomskog ili turističkog smjera i brodarska knjižica (za radno mjesto: pomoćnik zapovjednika-mornar);

– SSS prometnog smjera i položen ispit za odgovarajuću kategoriju motornih vozila odnosno položen ispit za rukovatelja građevinskim strojem (za radna mjesta: vozač autobusa, vozač B i C kategorije, rukovatelj građevinskim strojem, vozač traktora i vozač);

– SSS ugostiteljskog i/ili strukovnog smjera (za radna mjesta: konobar II, konobar III, kuhar II, kuhar III, kuhar roštilja-pečenjar, slastičar II, pomoćni slastičar, voditelj šanka i mesar);

– SSS tehničkog smjera i položena C kategorija (za radna mjesta: vatrogasac i vatrogasac-vozač)

– SSS trgovačkog smjera (za radno mjesto: prodavač II);

– SSS ekonomskog ili općeg smjera (za radno mjesto: referent nabave);

– SSS informatičkog smjera (za radno mjesto: informatičar-serviser informatičke opreme);

– SSS elektrotehničkog smjera (za radna mjesta: kućni majstor-elektrotehničar i električar za održavanje elektroopreme i instalacija);

– SSS vodoinstalaterskog smjera (za radna mjesta: kućni majstor-vodoinstalater)

– VŠS turističkog ili društvenog smjera i znanje dva svjetska jezika (za radno mjesto: turistički vodič i referent turističke prodaje III vrste)

i

– aktivno znanje stranih jezika za poslove SSS i VŠS

– poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima za poslove SSS i VŠS

 

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS i VŠS)

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)

– presliku osobne iskaznice

– presliku domovnice

– presliku vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet natječaja)

– presliku brodarske knjižice, potvrde o položenom ispitu za zapovjednika broda na unutarnjim vodama i/ili dozvolu/licencu za prijevoz brodom (samo za radna mjesta zapovjednik broda i/ili pomoćnik zapovjednika-mornar)

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci – OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE))

 

NAPOMENE:                         

– kandidati koji su u turističkoj sezoni 2017. bili u radnom odnosu s Ustanovom ne moraju dostavljati obveznu dokumentaciju propisanu natječajem (*izuzev uvjerenja o nekažnjavanju i potvrde HZMO-a o radnom stažu) već mogu popuniti „OBRAZAC PRIJAVE – za natječaj sezona 2018.;

– kandidati koji žele podnijeti prijavu na predmetni natječaj dužni su jasno i nedvojbeno naznačiti za koje radno mjesto podnose prijavu (kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta mogu podnijeti jednu prijavu, u kojoj su dužni jasno i nedvojbeno naznačiti za koja sve radna mjesta se prijava odnosi);

– kandidati mogu podnijeti jednu prijavu kojom se natječu za više oglašenih radnih mjesta;

– svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2018. s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u periodu od 20.03.2018.g do 01.07.2018.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno najkasnije do 31.10.2018.g. (bez mogućnosti produljenja), sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;

Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u prizemlju Hotela „Jezero“ (od ponedjeljka do petka u vremenu od 11,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – turistička sezona 2018.“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 23. siječnja 2018.

Ur. broj: 497/18

 

Ravnatelj

Tomislav Kovačević

 

Ovdje možete preuzeti OBRAZAC ZA PRIJAVE – za natječaj sezona 2018