Natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme

Urednik Natječaji za posao

Natječaj je objavljen u NN br. 6 od 17. siječnja 2018. godine. Zadnji dan za prijavu –  25. siječnja 2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika) za sljedeće radno mjesto:

I SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

I.I. ODJEL NABAVE I SKLADIŠTA

I.I.1. Referent javne nabave (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

Uvjeti za rad:

– VSS-VII/I stupanj stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva

– položen stručni ispit iz područja javne nabave

– poznavanje rada na računalu

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu

– presliku certifikata u području javne nabave

– presliku osobne iskaznice

– presliku domovnice

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Za radno mjesto referent javne nabave mogu se prijaviti kandidati koji nemaju položen certifikat u području javne nabave uz uvjet da ga, ako zadovolje na probnom roku, polože najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno – stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – referent javne nabave“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 12. siječnja 2018.

Ur. broj: 416/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević