Natječaj za imenovanje stručnog voditelja

Urednik Natječaji za posao

KLASA: 112-03/21-02/02

URBROJ: 2125/84-01/4-21-1 

Plitvička Jezera, 1. prosinca 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19), članka 134. stavka 1. alineja 7. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19), članka 28. stavka 2. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (KLASA: 011-01/04-01/56, URBROJ: 517-04-14-5 od 28. svibnja 2014. godine) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, KLASA: 003-03/21-06/02, URBROJ: 2125/84-0101/4-21-3 od 01. prosinca 2021. godine, Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

NATJEČAJ

za imenovanje stručnog voditelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (m/ž):

Uvjeti:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja
  • najmanje pet godina radnog iskustva u struci
  • aktivno znanje jednog svjetskog jezika
  • znanje rada na računalu

Uz prijavu za natječaj, kandidat treba priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, preslike ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje unutar kojeg je kandidat obavljao navedene poslove)
  • presliku domovnice
  • program rada stručnog voditelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ za izborno razdoblje
  •  presliku uvjerenja da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Stručnog voditelja imenuje i razrješava Upravno vijeće. Mandat stručnog voditelja traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno izabrana.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu, te koji zadovoljavaju formalne uvjete propisne natječajem bit će pozvani na razgovor (intervju) pred Povjerenstvom.

O imenovanju stručnog voditelja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj šalju se na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: »Za natječaj – stručni voditelj“.

Predsjednik Upravnog vijeća

Igor Kreitmeyer

Natječaj – stručni voditelj – prosinac 2021