Natječaj za izbor Ravnatelja / Ravnateljice

Urednik Natječaji za posao

Natječaj je objavljen u NN br. 114 od 22. studeni 2017. Zadnji dan za prijavu – 30. studeni 2017.

Na temelju čl. 134. st. 1. podst. 6. Zakona o zaštite prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i čl. 14. st. 1. podst. 6. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ na temelju Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, ur. broj: 13246/17 od 10. studenog 2017. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“

Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja
– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Prijavi je potrebno priložiti:
– životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu
– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika ugovora o radu ili potvrda poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
– izvornik ili ovjerenu presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
– presliku domovnice
– presliku osobne iskaznice
– izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
– viziju razvoja Nacionalnog parka „Plitvička jezera“

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar zaštite okoliša i energetike na mandat od 4 godine.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ravnateljice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“«.

U Plitvičkim Jezerima, 10. studenog 2017.
Ur. broj: 13247/17

Predsjednik Upravnog vijeća

Igor Kreitmeyer