Natječaj za posao – referent javne nabave – zamjena za BO

Urednik Natječaji za posao

Natječaj je objavljen u NN br. 21 od 1. ožujka 2019. godine. Zadnji dan za prijavu –  11. ožujka 2019. (ponedjeljak)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme(radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika) za sljedeće radno mjesto:

I                 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

I.I.            ODJEL NABAVE I SKLADIŠTA

I.I.1.        Referent javne nabave(m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

Uvjeti za rad:

– VSS-VII/I stupanj stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva

– položen stručni ispit iz područja javne nabave

– poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu

– presliku certifikata u području javne nabave

– presliku osobne iskaznice

– presliku domovnice

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Za radno mjesto referent javne nabave mogu se prijaviti kandidati koji nemaju položen certifikat u području javne nabave uz uvjet da ga, ako zadovolje na probnom roku, polože najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada.

Rok za podnošenje prijava je 8danaod dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete propisane natječajem bit će pozvani na pisano testiranje iz područja javne nabave i intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno – stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom:„Za natječaj – referent javne nabave“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 27. veljače 2019.

Ur. broj: 1275/19

 

 Ravnatelj

Tomislav Kovačević